NHV stängde den 31 december 2014
Om NHV - Introduktion
Historik
Forskning
Utbildning
Internationell verksamhet
Publikationer
Biblioteket
Start > Om NHV > Aktuellt på NHV

Aktuellt på NHV


2014-12-18
En epok av nordisk folkhälsovetenskap är över

2014-12-18
Forskningen går vidare

2014-12-18
Utbildningar avslutas

2014-12-18
Nätverk fortsätter

2014-10-17
Islands idrottsförbund – Olympiska kommittén tilldelas Nordiska Folkhälsopriset 2014

Nordiska ministerrådet (NMR) och Nordic School of Public Health (NHV) vill med det Nordiska folkhälsopriset uppmärksamma viktiga insatser för hälsa och välbefinnande. I år tilldelas priset Islands idrottsförbund- Olympiska kommittén för dess insatser för motion och livsstil för den breda allmänheten.

Pressmeddelandet i sin helhet på norden.org


2014-09-24
Nordisk folkhälsa i tiden

Som en pionjär inom folkhälsovetenskap har Nordic School of Public Health NHV även under sina sista verksamma månader varit aktiv i diskussioner om den nordiska folkhälsans framtid. Forskare vid Nordic School of Public Health NHV har bidragit till den elfte Nordisk folkehelsekonferanse som hölls i Trondheim i augusti.


2014-09-03
Isolering av patienter har avhandlats i bästa MPH 2013

Isolering av patienter med MRSA infektion är inte en nödvändig rekommendation, istället kan man undvika det lidande som långvarig isolering kan orsaka individen. Detta har Petter Elstrøm visat i sin MPH-uppsats, som blivit utsedd till bästa MPH 2013 vid Nordic School of Public Health NHV. Fredagen den 12 september 2013, kl 9.30, får han ta emot sitt diplom.

Titeln på Petter Elstrøms arbete är ”Å isolere beboere er ikke nødvendig for å  forebygge smitte av MRSA på sykehjem”. Han har jämfört två olika rekommendationer kring hanteringen av MRSA-smittade patienter. Den ena förespråkar smittskydd genom isolering av den smittade patienten, vilket inte den andra rekommendationen gör. Båda metoderna var lika effektiva, visar Petter Elstrøms forskning. Lång isolering kan istället föra med sig andra problem för patienten

-      När man etablerar nya rutiner kring smittskydd är det viktigt att väga smittskyddsmässiga fördelar mot de nackdelar som åtgärdena medför. Samtidig måste man försäkra sig om att smittskyddsåtgärdena är möjliga att genomföra i praktiken. Smittskyddsåtgärder har bara effekt om de låter sig genomföras, menar Petter Elstrøm.

Petter Elstrøms MPH-uppsats visar på ett globalt folkhälsoproblem kring resistenta bakterier, men förankrar det i ett nordiskt perspektiv genom att se till effektiviteten hos officiella rekommendationer som kan vara tillämpbara i samtliga nordiska länder. Det är en teoretisk ansats på en vardagsproblematik i sjukvården. Det är också praktiskt tillämpbar forskning. Att förena akademisk kvalitet och praktisk tillämpning har varit en del av Nordic School of Public Health NHVs kännetecken, och en av orsakerna att Petter Elstrøms MPH-uppsats har valts ut till bästa MPH 2013. På fredag morgon den 12 september får han ta emot sitt diplom.

”MPH-arbetet är av hög kvalitet och utmärks av en tydlig avgränsning, relevanta metoder och tydligt motiverade slutsatser”, avslutas motiveringen.


2014-09-01
NHV-forskare bland de mest citerade i världen

2014-04-11
Vägledning till förändring

2014-04-10
Nordiska folkhälsovetenskapliga konferenser

2014-03-26
Ny gemensam nordisk publikationsplattform

Nordiska ministerrådet, NMR, lanserar idag den 26 mars 2014 en ny plattform för nordiska publikationer. Institutioner under Nordiska ministerrådet, NMR, ska framöver ge ut sina publikationer som Open Access, dvs. de ska finnas tillgängliga för alla att kunna laddas ner gratis. För Nordic School of Public Health NHV innebär det att våra publikationer kommer kunna finnas tillgängliga också efter högskolans avveckling. Exempel på publikationer är NHV-rapporter och MPH-uppsatser.

Du kan läsa mer  i pressmeddelandet från Nordiska ministerrådet eller gå direkt till publikationsplattformen


2014-01-16
Ny NHV-rapport om vårdpersonals uppfattning av patientsäkerhet

2014-01-15
Föräldrars tidspress, en utmaning för barns förutsättningar för hälsa

PRESSMEDDELANDE
Hrafnhildur Gunnarsdottirs forskning inriktar sig på barns särskilda villkor för hälsa och hälsorelaterad livsstil. Barnens livsstil är beroende av föräldrarnas livsstil, som i sin tur påverkas av att föräldrarna under tidspress försöker leva upp till sociala förväntningar. Föräldrarnas upplevelse av tidspress kan till stor del relateras till ekonomiska bekymmer och avsaknad av socialt stöd. Forskningen är en del av två större nordiska forskningsprojekt vid Nordic School of Public Health NHV som fokuserar på barns livsstil, hälsa och välbefinnande, Nordiska Livsstilsverkstan och NordChild.


2013-12-16
Nordisk rektor för nordisk forskning och utbildning

Sakari Suominen tillträdde som tf. rektor för Nordic School of Public Health NHV i augusti efter att ha varit vice rektor sedan 2012. Sakari Suominen kommer närmast från Folkhälsovetenskapliga avdelningen vid Åbo universitet i Finland, och har varit verksam vid Nordic School of Public Health NHV sedan 2012.  Med Sakari Suominen har rektorsstolen på Nordic School of Public Health NHV besuttits av representanter för fyra nordiska länder, ett kännetecken för att verksamheten vid Nordic School of Public Health NHV präglas av ett gemensamt nordiskt förhållningssätt.


2013-11-12
Sjukgymnastprofessionen kan bidra med att förbättra äldres hälsa

2013-10-14
Uppdatering kring NHVs avveckling

2013-09-18
Riktlinjer för ny forskning om psykisk folkhälsa

PRESSMEDDELANDE
För att främja den europeiska befolkningens psykiska hälsa har forskare vid NHV i samarbete med andra experter tagit fram riktlinjer för framtida europeisk forskning inom psykisk folkhälsa. De två senaste årens arbete har resulterat i en forskningsstrategi med tjugo forskningsprioriteter som är viktiga att beakta för att forskningens insats ska kunna stärka den psykiska folkhälsan i Europa.


2013-09-17
Kostbart när var femte i befolkningen drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet

PRESSMEDDELANDE 2013-09-17
En femtedel vuxna rapporterar läkemedelsrelaterad sjuklighet, vilket motsvarar 10 % av deras vårdkostnader. Det visar en studie från Nordic School of Public Health NHV. Resultaten visar behovet att förhindra dessa kostsamma händelser, både inom öppenvård och sluten vård.


2013-09-16
Yrkesrollens betydelse är ämnet för bästa MPH 2012

Vad betyder olika roller och yrkesbakgrund för kommunikationen i hälsoarbetet? Det har Kjersti Tysland avhandlat i sin MPH-uppsats, som blivit utsedd till bästa MPH 2012 vid Nordic School of Public Health NHV. Fredagen den 13 september 2013, tog hon emot sitt diplom.


2013-09-11
Professor Johan Calltorp har avlidit

Johan Calltorp, professor vid Nordic School of Public Health NHV, har hastigt avlidit den 6 September.


2013-08-07
NHV:s kursprogram för 2014 är publicerat på hemsidan

2013-07-02
Ingemar Qvarfordt ny utvecklingsstrateg/lektor

2013-06-12
Information om NMR:s beslut avseende NHV:s framtid

Information om NHV:s verksamhet fram till 31 december 2014


2013-06-10
Professor Peter Bjerregaard tilldelas Nordiska Folkhälsopriset 2013

Nordiska ministerrådet, NMR och Nordic School of Public Health NHV vill med det Nordiska Folkhälsopriset uppmärksamma viktiga insatser för hälsa och välbefinnande. 2013 tilldelas priset professor Peter Bjerregaard för hans betydande insatser för ursprungsbefolkningen i Norden under flera decennier. Priset delades ut av socialminister Göran Hägglund i samband med de nordiska hälso- och socialministrarnas möte i Stockholm idag.


2013-05-28
Familjer med låg socioekonomisk status underrepresenterade i en av Europas största kartläggningar av barnfetma

Snart presenteras resultaten från en av Europas största kartläggningar av barnfetma, IDEFICS. Forskning från Nordic School of Public Health NHV avslöjar att vissa typer av familjer är underrepresenterade i kartläggningen. Denna kunskap kan bli värdefull vid tolkningen av data och bidra till effektiva insatser för ökad barnhälsa.


2013-05-28
Information om framtiden för Nordic School of Public Health NHV från ÄK-S möte i Stockholm

Göteborg 26 april, 2013


2013-05-21
Ny samverkansmodell mot barns ohälsa

Nu lanseras Nordiska Livsstilsverkstan som ska hjälpa föräldrar att tillsammans med förskole- och hälsopersonal öka kunskapen om sambandet mellan livsstil och hälsa. Bakom projektet står professor Karin C Ringsberg, vid Nordic School of Public Health NHV.


2013-05-13
Kulturell förankring av mödravården kan skapa ökad trygghet

Grönländska familjer som väntar barn känner en stor trygghet i den kulturella kontext som utgörs av den närmaste familjen, hemmiljön och de lokala traditionerna.  Med en tydligare kulturell förankring av mödravården kan man minska risken för att den blivande familjen söker egna vårdlösningar som ligger utanför, och ibland går emot, de rådande offentliga systemen. Det visar en ny avhandling vid Nordic School of Public Health NHV.


2013-04-16
Föräldrakoll och samhällsstöd av barn med fetma – NHV på Vetenskapsfestivalen

I samarbete med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset anordnar NHV en föreläsningsserie med namnet ”Forskare föreläser om kontroll” under Vetenskapsfestivalen.


2013-04-12
Nordiska folkhälsopriset 2013 -dags att nominera kandidater

Med Nordiska folkhälsopriset uppmärksammar Nordiska ministerrådet, NMR och Nordic School of Public Health NHV viktiga insatser för hälsa och välbefinnande i Norden.


2013-04-10
Resistenta bakterier orsakar lidande även för symtomfria bärare

Allt fler nordbor bär på bakterietypen MRSA, där vanlig antibiotikabehandling går bet. Även om bakterien förhållandevis sällan orsakar sjukdomssymtom kan den ändå medföra mycket lidande. En ny studie från Nordic School of Public Health NHV visar hur vardagen kan förändras efter en MRSA-diagnos.


2013-04-03
Fler åtgärder krävs i kampen mot resistenta bakterier i sjukvården

Den ökande förekomsten av resistenta bakterier och allvarliga virusinfektioner ställer allt högre krav på sjukvården. Patientsäkerheten måste sättas i centrum samtidigt som patienter med smittsamma infektioner har rätt till samma vårdkvalitet som andra. En ny studie från Nordic School of Public Health NHV pekar på att en fördjupad diskussion kring framtidens omhändertagande och en ökad kunskap bland vårdpersonalen skulle gagna såväl patienterna som de anställda inom sjukvården.


2013-03-27
Arbetsterapeuter kan bidra till en säkrare trafikmiljö

I Norden skadas eller dödas varje år uppskattningsvis 80 000 personer i trafiken, trots de norska och svenska ”nollvisionerna” och andra nationella initiativ som ska bidra till ökad trafiksäkerhet. En väg mot en säkrare trafikmiljö är att identifiera personer som riskerar att bli inblandade i olyckor och få dem att avstå från bilkörning. En ny studie från Nordic School of Public Health NHV visar hur arbetsterapeuter på ett effektivt sätt kan bidra i screeningprocessen.


2013-03-13
Alla välkomna till postersessions om innovation inom folkhälsoområdet

Nytänkande för en bättre gemensam framtid
- studenterna på kursen Public Health and Innovation pekar på innovationer som kan ge bättre vardag

Hur kan vi identifiera konkreta problem inom folkhälsoområdet, och finna lösningar till dessa? Kursen Public Health and Innovation ger kunskap om hur innovation och kreativitet kan bidra till förändring och ökad hälsa, sett ur ett folkhälsoperspektiv. Kursen avslutas nu med att studenterna redovisar sina individuella arbeten, där de beskriver en företeelse som kan förbättras. De diskuterar bakgrund och analys av problemet, och kommer med förbättringsförslag eller en helt ny idé. Alla är välkomna att lyssna till presentationerna.


2013-03-12
Rapport om barns hälsa i Göteborgs olika stadsdelar

Barns hälsa i Göteborgs olika stadsdelar
-Lennart Köhler presenterade rapport för politiker, tjänstemän och medier


2013-02-20
Musikterapi i vården ökar livskvaliteten

GÖTEBORG, 20 februari 2013. Efter 35 år som musikterapeut kan Anci Sandell nu presentera forskningsresultat som visar att de terapimetoder hon använder ökar livskvaliteten hos personer som behandlas för svåra medicinska eller psykosociala tillstånd. Den 22 februari lägger hon fram sin doktorsavhandling ”Musik för kropp och själ – Modell för interaktiv musikterapi” vid Nordic School of Public Health NHV.


2013-01-15
Föräldralediga män blir engagerade pappor till barn med diabetes

Pappors engagemang i sitt barns vardag, när barnet har diabetes, är viktigt för både barnets hälsa och välbefinnande.
– För att stödja pappors engagemang i barnets vardag och diabetesvård behövs både stödjande samhälleliga strukturer och en genusmedveten sjukvård, säger Åse Boman som disputerar vid Nordic School of Public Health NHV i Göteborg den 18 januari.


2012-12-06
Öppen hantering av konflikter mellan ledning och personal är centralt för utveckling av samverkan mellan organisationer

Samverkan har blivit en allt vanligare strategi för att utveckla välfärden och hantera problem i välfärdssystemet. En ny avhandling blottlägger grundläggande problem med samverkan, såsom brist på kommunikation och defensiv hantering av konflikter. 
– Konflikter är en naturlig del av det mellanmänskliga samspelet och behöver hanteras öppet för att samverkan ska kunna utvecklas, säger Ingela Furenbäck som försvarar sin avhandling vid Nordic School of Public Health NHV den 13 december.


2012-12-06
Människors oro online måste synliggöras och skapa politisk debatt

Nätbaserade hälsotjänster blir allt vanligare och skapar nya möjligheter för folkhälsoarbetet.
– Men användarnas erfarenheter i form av inlägg och insändare på nättjänsterna måste synliggöras offentligt och ge konsekvenser i den politiska debatten, menar Anders Johan Wickstrøm Andersen som försvarar sin doktorsavhandling vid Nordic School of Public Health NHV den 12 december.


2012-11-06
NHV värd för Scandinavian Journal of Public Health

Nordic School of Public Health NHV innehar från och med juni 2012 värdskapet för Scandinavian Journal of Public Health, som är den ledande vetenskapliga tidskriften i Norden, inom folkhälsoområdet. Ingvar Karlberg, professor i folkhälsovetenskap, är nu Editor in Chief för tidskriften.


2012-11-05
Tvärsektoriell ledning kan göra skillnad för framtidens kroniker

Vid en konferens om hur sjukvården i framtiden kan samarbeta kring att stödja framtidens kroniker höll professor Bengt Åhgren från NHV ett anförande om tvärsektoriell samverkan och ledning.
– Man ska inte integrera verksamheter mer än nödvändigt, sade Bengt Åhgren.


2012-11-05
Livsstilsförändring – en mångfacetterad psykosocial process

Motivation till förändring, nya vanor och självinsikt behövs för den som vill ändra kost- och aktivitetsvanor. De som vill ändra sin livsstil måste kunna kontrollera och hantera sitt liv. Det visar en ny masterstudie vid Nordic School of Public Health NHV.


2012-10-05
Studie om myter kring rökning blev bästa MPH 2011 vid NHV

Lisa Webbs masterarbete "Smoking in the age of obesity: an investigation of secular trends in body fat and cigarette smoking" har utsetts till bästa MPH vid Nordic School of Public Health NHV 2011.


2012-10-05
Korrekt information om barns viktutveckling ger föräldrar stöd att forma god livsstil i familjen – Resultat från IDEFICS: en europeisk studie i åtta länder om små barns hälsa

2012-10-03
”NHV:s koppling mellan vetenskap, kultur och natur skapar förutsättningar för att lära”/Promovering 2012

Vid NHV promoverades nyligen 24 doktorer, två hedersdoktorer utnämndes och sex professorer installerades. En lärd samling med vetenskapen gemensam, som kommunicerade och höll tal på engelska samt på skandinaviska språk.
Professor Stian Biong, Norge, en av dem som promoverades, sade i sitt tacktal:
­­– Å komme til NHV var erfart som en reise vekk fra hverdagen og til en bevissthetsutvidende verden, med ny kunnskap, nye sammenhenger og erkjennelser.


2012-09-19
Promovering vid NHV fredag 21 september

Under installations- och promoveringshögtiden vid Nordic School of Public Health NHV nu på fredag, den 21 september, kommer professor Nguyen Thi Kim Chuc och professor Martin McKee att utses till hedersdoktorer samt ett tjugotal doktorer i folkhälsovetenskap att promoveras. Sex professorer installeras.


2012-09-19
Gamla människors oro för att ramla behöver hanteras hälsofrämjande

Hälsofrämjande och förebyggande arbete som tar utgångspunkt i hur gamla upplever att ramla ökar välbefinnandet. Det visar Marianne Mahlers doktorsavhandling som läggs fram vid NHV den 20 september.


2012-09-10
Nya regler för diplom i folkhälsovetenskap

2012-09-06
Stora skillnader mellan mödravården på den vietnamesiska landsbygden och i städerna

En avhandling vid Nordic School of Public Health NHV påvisar stora skillnader mellan mödravården på den vietnamesiska landsbygden, och den i storstäderna.
– Studien visar på otillräcklig användning av mödravård bland fattiga på landsbygden, säger läkaren Tran Khanh Toan.


2012-08-16
Kurser och program våren 2013 sökbara nu

Nordic School of Public Health NHV ger kurser på avancerad nivå och forskarnivå. Många kurser ingår i utbildningsprogrammen men samtliga kan läsas fristående. Vårens kurser och program är nu sökbara.


2012-07-13
Hälsofrämjande strategier hjälper personer som genomgått käkbensrekonstruktion

Huvud- och halscancerpatienter med komplikationer av strålbehandling, måste ibland opereras med rekonstruktion av underkäken. Inom vården har tidigare ringa kunskap funnits om hur detta hanteras av de drabbade.
– De upplever att de tar de chanser de får och börjar om på nytt genom att ta en dag i sänder, säger Aina Wallström, specialist i käkkirurgi som undersökt saken i en Master of Public Health vid Nordic School of Public Health NHV.


2012-07-10
Barnens perspektiv saknas i svenskt asylmottagande

Det barnperspektiv som ska genomsyra det svenska asylmottagandet riskerar att förbli ”några ord på ett papper”. Det anser de barnhandläggare vid Migrationsverket som deltagit i en studie vid Nordic School of Public Health NHV.
– Krav på snabb handläggning, avsaknad av riktlinjer och en tendens att vid prioriteringar låta barnfrågor komma sist är några av orsakerna, säger doktorand Lisa Ottosson.


2012-07-04
Ledare inom anestesisjukvård arbetar allt mindre med yrkesfrågor

Ledare inom anestesisjukvård arbetar i dag allt mindre med yrkesspecifika frågor och mer med personal- och administrativa frågor.
Det visar Bente Lüdemanns Master of Public Health vid Nordic School of Public Health NHV.


2012-07-03
Ökat antal kejsarsnitt ger allvarliga hälsoproblem

Den kraftiga ökningen av kejsarsnitt förorsakar allvarliga hälsoproblem. Detta kan förebyggas genom bättre mödravård, som ger förstföderskor goda erfarenheter från sina förlossningar. Det visar Lise Gaudernacks Master of Public Health vid Nordic School of Public Health NHV.


2012-06-28
A Nordic Charter Enhance Society through Universal Design presenterat på internationell konferens

A Nordic Charter Enhance Society through Universal Design presenterades vid den välbesökta Oslokonferensen UD 2012. Det utgör en nordisk strategi för att öka förståelse för nyttan av universellt utformade lösningar, men det pekar också ut viktiga förutsättningar för att satsningar på universell design ska lyckas.
– Flertalet av de teman som konferensen tog upp finns med i detta viktiga och högaktuella dokument, säger Evastina Björk som  tillsammans med Deltacentret är initiativtagare.


2012-06-28
Yrkesbakgrund har betydelse för kommunikation och samarbete i folkhälsoarbetet

Yrkestillhörigheten påverkar hur man kommunicerar och samarbetar inom olika former av folkhälsoarbete.
Det visar en ny Master of Public Health vid Nordic School of Public Health NHV.


2012-06-26
Europeiska ledare i upprop mot stundande hälsokris i Europa

För att motverka att effekter av nedskärningar i hälso- och sjukvårdsbudgetar över hela Europa leder till en akut hälsokris har European Public Health Alliance fått med sig europeiska ledare och en mängd organisationer i ett upprop.
– Deras slutsats kommer nära socialminister Gustav Möllers för drygt 70 år sen, nämligen att kriteriet på ett gott välfärdssystem inte är vad det kan åstadkomma i goda tider utan hur trygga levnadsvillkoren är för vanligt folk när tiderna är dåliga, säger professor Lennart Köhler vid Nordic School of Public Health NHV.


2012-06-18
Tvärprofessionellt samarbete i skolan – en utmaning

Att arbeta över professionsgränserna inom skolan är en utmaning. Det uppfattas av lärarna som krävande. Men sådant samarbete behövs om skolans ska kunna fullgöra sitt uppdrag när det gäller att förbättra den psykosociala miljön. Det visar Sissel Austbergs Master of Public Health vid Nordic School of Public Health NHV.


2012-06-13
Ökad livskvalitet för familjer med demens när deras kunskap tas tillvara

Om personer med demens, deras närstående och övriga vårdare involveras i planeringen ökar livskvaliteten och möjligheten för alla drabbade att delta i samhällslivet. Det visar en ny avhandling vid Nordic School of Public Health NHV.
– Kunskap som finns hos familjen, vårdpersonal och andra stödpersoner bör tas tillvara när man utvecklar service för personer med demens och deras familjer, säger Aud Johannessen som försvarar sin avhandling den 20 juni.


2012-06-12
Fortfarande stora brister i åtgärder som ska minska riskerna att Europeiska barn skadas

I dag, den 12 juni 2012 presenteras i EU-parlamentet en rapport om barns säkerhet. 31 länder detaljgranskas och rankas i sin framgång att genomföra mer än 100 åtgärder för att minska skador hos barn, den i alla länder vanligaste orsaken bakom död, invalidisering och ojämlikhet när det gäller barn. Jämförelser görs med tidigare rapporter från 2007 och 2009.


2012-06-12
Fra avmakt til makt i eget liv/Anmeldelse av seksuelle overgrep og helse

Å anmelde seksuelle overgrep er en handling de utsatte gjør for sin egen del. Gjennom å anmelde skriver de sin livshistorie på ny.  Seksuelle overgrep anmeldes ikke der de utsatte ikke forstår at de blir seksuelt misbrukt når overgrepet skjer. Det viser Hildur Veas avhandling vid Nordic School of Public Health NHV.


2012-06-11
Smittskyddsexpert Haraldur Briem får Nordiska Folkhälsopriset 2012

För internationellt erkänd forskning om åtgärder mot smittsamma sjukdomar och kampen mot antibiotikaresistens uppmärksammas nu Islands chefsepidemiolog Haraldur Briem.
– Han har med sin stora fackliga kompetens och personlighet gett viktiga bidrag till det nordiska folkhälsoarbetet, säger styrelseordförande Ole T. Andersen, Nordic School of Public Health NHV.


2012-06-07
Virtuella möten effektiva för äldre trots teknisk utmaning

Äldre blir mer aktiva och får både bättre självförtroende och vidgade vyer genom interaktiva, virtuella möten. Det visar Bodil Julins Master of Public Health vid Nordic School of Public Health NHV.


2012-06-04
Äldre med begränsade sociala resurser löper större risk för psykisk ohälsa

Ett begränsat socialt kapital ökar risken för psykisk ohälsa bland äldre personer.
–  Denna riskgrupp bör ha tillgång till insatser som stöder uppbyggandet och upprätthållandet av sociala nätverk och ett rikt socialt liv, säger forskaren Anna Forsman vid Nordic School of Public Health NHV.
Hon har studerat hur den psykiska hälsan kan främjas och hur den psykiska ohälsan kan förebyggas bland äldre med hjälp av psykosociala insatser.


2012-06-01
Global webbplats tar temperaturen på hållbar utveckling

Vad är hållbarhet för dig, vad innebär det att vara mänsklig och vad förknippar du med ordet natur? Frågaorna finns på webbplatsen "Donate a word", som lanseras inför Rio+20-konferensen. Bidra genom att donera ett ord!


2012-05-31
Alla har rätt till en god hälsa

Nytt diplomprogram med stark folkhälsoprofil. Inom diplomprogrammet i folkhälsovetenskap vid Nordic School of Public Health NHV finns från 2013 tre valbara teman: Allmän Folkhälsa, Smittskydd/Vårdhygien och Universell Design.


2012-05-31
Alla har rätt att må bra

Nu introduceras ett nytt diplomprogram med en stark folkhälsoprofil, vid Nordic School of Public Health NHV. Inom diplomprogrammet i folkhälsovetenskap finns från 2013 tre valbara teman: Allmän Folkhälsa, Smittskydd/Vårdhygien och Universell Design.


2012-05-30
Patienter upplever vården som professionell

Att patienter upplever vården som professionell framgår av en studie som initierats av Sveriges Kommuner och Landsting.
– Undersökningen visar att patienter förväntar sig att bli sedda och respekterade av vårdpersonalen, säger Bengt Åhgren vid Nordic School of Public Health NHV, som analyserat resultaten.


2012-05-29
Infektioner hejdas med kunskap, kommunikation och nätverk

Infektioner kan förebyggas med hjälp av kunskap om infektionshygien på alla nivåer i vårdorganisationen.
– Men det krävs formella samarbeten mellan kommun/sjukhus och en tvärsektoriell hygienorganisation, säger hygiensjuksköterskan Bente Bloch, Master of Public Health vid Nordic School of Public Health NHV.


2012-05-29
Barn med astma kan med nytt arbetssätt beskriva hur det känns

Många barn plågas av astma och för att hantera vardagen behöver barn och föräldrar kunskap.
– För att förstå barnens utmaningar i vardagen bör vårdpersonal fråga dem själva och lyssna till dem, säger Anne Trollvik, sköterska och högskolelektor.


2012-05-08
Ickeprofessionella bidrar till att lösa den sydafrikanska hälso-och sjukvårdskrisen

Sexton år efter apartheid befinner sig den offentliga sjukvården i Sydafrika ännu i kris, med stor brist på hälsovårdspersonal. Forskaren Karin Daniels vid Nordic School of Public Health NHV har kartlagt hur ickeprofessionella med rätt stöd, inte minst när det gäller lagstiftning, kan göra en stor insats.


2012-05-07
När vården integreras tappas patienter inte bort i systemen

En uppsplittrad hälso- och sjukvård gör att patienter kommer bort i systemen. Lösningen på detta är integrerad vård, skriver Bengt Åhgren vid NHV i en nypublicerad artikel i Public Service Rewiev.


2012-05-07
Kostbart att varannan patient blir sjuk av sina läkemedel

Varannan patient i vården blir sjuk av läkemedel, både på sjukhus och i primärvården. Det visar två nya studier vid Nordic School of Public Health NHV.
– Landstingens kostnader för läkemedelsrelaterad sjuklighet blir högre än förväntat, säger doktorand och apotekare Hanna Gyllensten.


2012-05-04
Hur rökning påverkar vårdresultatet

Det hälsoekonomiska nätverket i Västsverige träffas vid NHV i slutet av maj. Ämnet som ska diskuteras är hur rökning påverkar resultaten i vården. En workshop anordnas i anslutning till nätverket. Alla intresserade är välkomna!


2012-05-02
Ickeprofessionella bidrar till att lösa den sydafrikanska hälso-och sjukvårdskrisen

Sexton år efter apartheid befinner sig den offentliga sjukvården i Sydafrika ännu i kris, med stor brist på hälsovårdspersonal. Forskaren Karin Daniels vid Nordic School of Public Health NHV har kartlagt hur ickeprofessionella med rätt stöd, inte minst när det gäller lagstiftning, kan göra en stor insats.


2012-04-26
Andrea Eriksson från NHV föreläste på Vetenskapsfestivalen

I förra veckan gick Göteborgs Vetenskapsfestival av stapeln för sextonde gången.  Andrea Eriksson föreläste på Folkhälsokväll om hur chefen påverkar personalens hälsa.


2012-04-16
Ett litet leende och en bra plats att sitta på förbättrar vårdkvaliteten

Det räcker inte med medicinska insatser, omvårdnad och rehabilitering i vården. Bemötandet och en genomtänkt fysisk miljö är viktiga komponenter om vårdatmosfären ska vara god.
– Det är viktigt att patienten upplever sig sedd av dem de möter inom vården, säger Brita Nordblad, Planeringsledare i Primärvården Göteborg.


2012-04-13
Skilsmässobarn får stöd genom samtalsgrupper

Samtalsgrupper ger skilsmässobarn ökat självförtroende, de blir gladare och trivs bättre samt får en mer positiv känsla för sin familj. Det visar Hilde Egges masterarbete vid Nordic School of Public Health NHV.


2012-04-13
Nordiska Folkhälsopriset 2012 utlyses

Med priset uppmärksammar Nordiska ministerrådet, NMR, och Nordic School of Public Health NHV, viktiga insatser för hälsa och välbefinnande i Norden. Alla är välkommna att lämna förslag på en person, organisation eller institution som arbetar för en förbättrad nordisk folkhälsa.


2012-04-12
Ofrivilligt barnlösa väg till föräldraskap kräver tuffa förhandlingar och svåra beslut

Beslutsprocessen när nordiska par handskas med sin barnlöshet är extremt komplicerad. Det visar den isländska socionomen Helga Sól Ólafsdóttir i sin doktorsavhandling vid Nordic School of Public Health NHV.
– Processen innebär förhandlingar mellan två individer i parrelationen men påverkas också av lagstiftning, social situation, åsikter från vänner och anhöriga och kommunikation med vårdpersonal, säger Helga Sól Ólafsdóttir.


2012-03-20
Nytt flexibelt diplomprogram vid NHV stärker folkhälsoprofilen

För att stärka folkhälsoprofilen och öka flexibiliteten satsar NHV på ett nytt diplomprogram i folkhälsovetenskap 2013. Inom programmet finns Allmän Folkhälsa, Smittskydd/vårdhygien och Universell Design som valbara teman. Programmet kan vara första steget i en Master of Public Health (MPH) examen.


2012-03-15
Biverkningar kan ofta förhindras

Forskare vid Nordic School of Public Health NHV har studerat förebyggbara biverkningar i olika patientgrupper.
– Enligt senaste studien är 52 procent av de biverkningar som fanns i samband med besök på akuten eller i början av sjukhusinläggning förebyggbara, säger apotekare och forskare Katja Hakkarainen vid Nordic School of Public Health NHV.


2012-03-14
Lena Sundström till NHV för att diskutera främlingsfientlighet

Den välkända författaren och journalisten Lena Sundström föreläser vid NHV den 23 mars, vid kursen Flyktingskap, migration och hälsa. Utifrån den danska erfarenhet hon beskrev i boken Världens lyckligaste folk, och dokumentären ”Dom kallar oss rasister” som handlar om Sverigedemokraternas väljare, diskuterar hon främlingsfientlighet och populism. Alla är välkomna!


2012-02-20
Henry Ascher och Bengt Åhgren nya professorer vid NHV

Nordic School of Public Health NHV har nu två nya professorer. Bengt Åhgren är tillsatt som professor i Public Health Managent och Henry Ascher har befordrats till professor i folkhälsovetenskap. 


2012-02-16
Dementa framställs onyanserat i media

Mediernas framställning av demens är stereotyp. Det visar Linda Gjøras masterarbete vid Nordic School of Public Health NHV.
– Om ett demensvänligare samhälle ska uppnås behöver bilden nyanseras, säger arbetsterapeuten Linda Gjøra.


2012-02-03
Depression hos hemmaboende äldre ökar risk för depression bland anhöriga

Ett masterarbete vid Nordic School of Public Health NHV visar att depression bland äldre som utreds för demens är vanligt och att anhörigas belastning blir stor.
– Dessutom ökar risken för att de anhöriga blir deprimerade när de känner för stort ansvar, säger Margit Gausdal, Master of Public Health vid NHV och projektledare vid Nasjonalt kompetansesenter för aldring og helse, Norge.


2012-02-01
Samhällskostnaden för biverkningar och felanvändning är underskattad

Biverkningar och felanvändning av läkemedel leder till ökad sjuklighet. Den läkemedelsrelaterade sjukligheten ökar vårdbehov och därmed kostnaderna. En genomgång av publicerade studier, vid Nordic School of Public Health NHV visar nu att kostnaden tidigare underskattats.


2011-12-15
NHV:s nya logotyp anknyter till det nordiska samarbetet

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV kommer från och med december månad att heta Nordic School of Public Health NHV. Den nya logotypen används inom det officiella nordiska samarbetet. 


2011-12-08
Ledarskaputveckling viktigt bidrag till hälsofrämjande arbetsplats

Ledarskapet är avgörande för möjligheten att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats. Det visar en ny avhandling vid Nordic School of Public Health NHV.
– Cheferna bör använda riktlinjerna för hälsofrämjande arbete till att skapa en god arbetsmiljö, säger Andrea Eriksson.
Hennes avhandling har rönt stort intresse, inte minst i media.


2011-12-05
Enskilt rum på sjukhus förhindrade inte magsjuka

Ett masterarbete vid Nordic School of Public Health NHV har tittat på om enskilt rum på sjukhus kunde förebygga magsjuksmitta. Något sådant samband kunde inte påvisas.
– Det måste till flera förebyggande åtgärder, varav enrum kan vara en, för att förebygga spridning av infektionen, säger Master of Public Health Anita Wang Børseth.


2011-11-22
NHV högintressant vid välbesökt EPH-konferens om folkhälsa och välfärd

European Public Health Associations, EUPHA anordnade nyligen tillsammans med ASPHER, Association of Schools of Public Health in the European Region, en välbesökt konferens i Köpenhamn på temat folkhälsa och välfärd.
– Alena Petrakova som leder ländersamarbetet på European Centre for Disease Prevention and Control, ECDS, i Stockholm samt WHO uttryckte starka önskemål om tätare samarbete i utbildningsfrågor, säger professor Lennart Köhler som deltog i konferensen från NHV.
Även andra samarbetsprojekt är tänkbara.


2011-11-17
Susanne Wiklund fick pris för bästa poster

Hygiensjuksköterskan Susanne Wiklund, Master of Public Health vid NHV, tilldelades nyligen pris för bästa poster vid "Twelfth Congress of the International Federation of Infection Control" i Venedig.  


2011-11-15
Hanna Gyllensten prisad i Madrid för bästa poster

NHV-doktorand Hanna Gyllensten fick pris för bästa poster vid kongressen International Society for Pharmaeconomics and Outcomes Research. Postern visar en av studierna inom DRUMS-projektet vid NHV och blev en av nio utvalda bland kongressens 1500 postrar.


2011-11-14
NHV söker universitetslektor i folkhälsovetenskap

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) söker Universitetslektor i folkhälsovetenskap med inriktning mot flyktingskap, migration och hälsa.


2011-11-08
Undervisning och snabbt ingripande ger barn bättre tänder

Tandläkare Per Kvinlaugs masterarbete vid Nordic School of Public Health, NHV visar att interventionsprogram för förebyggande av karies ger bättre tandhälsa hos femåringar. När det gäller 12- och 18-åringar var effekten inte så tydlig.


2011-11-04
Robert Whitaker föreläser om överutskrivning av psykofarmaka

Den amerikanske författaren och journalisten Robert Whitaker håller sin första föreläsning i Sverige i november. Det sker i NHV:s aula och handlar om överutskrivning av psykofarmaka. Hans första bok Mad in America fick enorm uppmärksamhet och hans senaste bok fick pris för bästa undersökande journalistik i USA 2010.


2011-11-04
Effektivare nordiskt samarbete hägrar när kulturen blomstrar

2011 års session avslutades på torsdagen efter tre intensiva dagar. Nästa år kommer sessionen att delas upp i två, som resultat av Nordiska rådets plan för effektivisering av arbetet.  En prisbelönt saxofonists ljud förvånade, en tacksam Pernilla August fick filmpris och Carl Bildt lockade till skratt.


2011-11-01
Politiker, användare och innovatörer sammanstrålade på event för välfärd

Trots  konkurrens lockade NHV och NVC femtiotalet gäster från skilda samhällsområden till tisdagens event om välfärd. Politiker, brukare och utförare samlades, fashinerades och diskuterade hur samhället ska få fler delaktiga. Ett äldre par visade en metod för motion, en rörelsehindrad kvinna dansade och Anne Grete Solberg som utsattes för mordförsök och vars ena arm är bortskjuten berättade hur man undviker att bli daltad med, rehabiliteras och går  vidare.


2011-10-31
Antibiotikaresistens, globalt problem som kan ha nordisk lösning

Ett holisiskt perspektiv på uppkomst och spridning av smittsamma sjukdomar demonstrerades av företrädare för One Health inför Nordiska rådets session på måndagen i Christiansborg i Köpenhamn. 
– Frågan är om ni vill vara del av problemet eller lösningen, sade danska jordbruksministern Mette Gjerskov skarpt till en företrädare för tyska veterinärer.
NHV:s Tf rektor uppmanade till restriktioner beträffande nordbors sjukvård utomlands, med hänvisning till risk för spridning av resistenta bakterier.


2011-10-28
Vilka utgör "folket" i nordisk folkhälsovetenskap?

NHV:s forskarseminarium under höstterminen 2011 rubriceras: Migration Mångfald Hälsa ... and beyond. De frågor som Migration och hälsa arbetar med tangerar i flera avseenden andra tematiska områden vid NHV. Seminarierna är svar på behovet att diskutera forskning och utbildning även på tvärs mellan olika områden.


2011-10-14
Se NHV/ NVC:s lunchevent vid Nordiska rådets session live

NHV och NVC arrangerar ett sidoevent, ett lunchmöte, den 1 november i samband med  Nordiska rådets session. Under parollen Säkra välfärden visas välfärdsteknologiska lösningar samt Universell Design upp. Eventet hålls i närliggande lokaler, strax före sessionens öppnande. Välfärdsutskottets ordförande Siv Friðleifsdóttir, kommer att tala vid luncheventet.


2011-09-23
Nordiskt mingel på bokmässan

Från Bergs lektion i hur vi Homo sapienser bör leva till Uddéns berättelser från den arabiska upprorsvåren landar vi slutligen bland träden i Nordiska rådets monter. En världsberömd isländsk författare visar innandömet i sin väska och nordisterna smider planer för nästa år, då temat på mässan blir nordiskt.


2011-09-15
Kristin Fastvolds examensarbete valt till bästa MPH:n vid NHV 2010

Kristin Fastvolds examensarbete vid NHV har valts till NHV:s bästa MPH 2010.  Hon kommer att presentera sin studie och få diplom den 23/9.


2011-09-15
Ökad kunskap om malariaparasiten kan ge bättre mediciner

Professor Max Petzold, NHV, med flera visar i en nyligen publicerad artikel ett samband mellan förändringar i malariaparasiten och upptag av läkemedelssubstanser. Ökad kunskap om malariaparasiten och sambandet med resistensutveckling kan bidra till utvecklandet av nya malariabehandlingar.


2011-07-12
Innovation och utveckling kan ta sjukvården ur krisen

Vårdkrisen i skuggan av finanskris och minskad tillväxt ska mötas med innovation och utveckling, visar en färsk OECD-rapport som drar upp riktlinjerna för välfärdssystemens räddning. Att allt fler blir äldre och kroniskt sjuka innebär påfrestningar som måste hanteras.
– Ska nuvarande nivå i vårdsystemen behållas måste finansieringsfrågan först lösas men nyckeln till framgång är kunskapsbaserad utveckling, säger Johan Calltorp, professor i Health Policy and Management. 


2011-07-04
En kurs om att göra bra folkhälsovetenskaplig forskning

Vill du veta hur bra folkhälsoforskning utförs och få ett kritiskt perspektiv på folkhälsovetenskap samtidigt som du arbetar vidare med din egen forskning? Då passar höstkursen Public Health Science Research Design and Ethics vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.


2011-06-27
Fysisk aktivitet på recept fungerar

En relativt ny metod för att få stillasittande att röra sig mer är förskrivning av Fysisk aktivitet på Recept (FaR).
– De som ordinerats organiserade aktiviteter minskade sin stillasittande tid signifikant sex månader efter att de fått sitt recept, säger masterstuderande Amanda Ek vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.


2011-06-21
Internationella lagar och mänskliga rättigheter i varierat kursprogram

Hur internationella lagar och konventioner, hälsa och mänskliga rättigheter hänger ihop och hur arbetet inom vård och lokala myndigheter kan utvecklas utifrån dessa dokument och aspekter.  Om det handlar Human Rights in a Public Health Perspective som introduceras i NHV:s vårprogram 2012.


2011-06-20
Psykiatriprofessor Jouko Lönnqvist får Nordiska Folkhälsopriset 2011

Professor Jouko Lönnqvist uppmärksammas nu med Nordiska Folkhälsopriset för internationellt erkänd forskning om orsaker, utbredning samt prevention av psykisk ohälsa, i befolkningen och på individnivå.
– Speciellt betydelsefull har Jouko Lönnqvists verksamhet varit i formuleringen av världens första suicidpreventiva program vilket har efterföljts av flera europeiska länder och även på andra kontinenter, säger NHV:s styrelseordförande Mats Brommels.


2011-06-20
Socialtjänstemän med ansvar för barn arbetar utan facit

De beslut socialarbetare med ansvar för barnfrågor tar är komplicerade och baserar sig dels på egna utredningar och dels på samarbete med, och erfarenhet från, andra kommunala tjänstemän.
– Mitt masterarbete visar att även erfarna socialtjänstemän med barnansvar är osäkra på vad som är rätt beslut i enskilda ärenden, säger Arve Lerum vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.


2011-06-14
Medbestämmande i vården nödvändigt för rehabiliteringen

Patienterna vill själva vara med och planera sin rehabilitering. Patientkonferenser ger dem kontroll och överblick. Det visar ett nytt masterarbete vid NHV.
– De professionella ska ge patienten medbestämmande, säger Hanne Vest Hansen,  klinisk utvecklingssköterska.


2011-06-13
Anpassad information inför strålning hjälper cancerpatienter bemästra situationen

Små detaljer har stor betydelse och sättet de förmedlas på är betydelsefullt för cancerpatienter. Okunskap om sjukdomen och strålbehandlingen skapar svårhanterliga känslor, men med rätt information kan de vändas till trygghet och möjlighet att hantera den nya livssituationen. Det visar strålningsterapeut Mariette Abrahamssons masterarbete vid NHV.


2011-06-01
De som drabbas av antibiotikaresistens måste bemötas bättre inom vården

Rädsla och missförstånd kring diagnosen bli ofta följden för den som drabbats av ESBL-bildande bakterier. Korrekt information är avgörande för hur dessa patienter ska hantera sin situation, men där brister vården. Det visar hygiensjuksköterskan Susanne Wiklunds masterarbete vid NHV.


2011-06-01
Sverige halkar efter när det gäller psykiatripatienters livslängd

Samtidigt med psykiatrireformerna har skillnaden i livslängd mellan psykiatripatienter och övriga personer minskat. Skillnaderna har inte minskat i lika hög grad i Sverige som i Danmark eller Finland. Det visar ny nordisk jämförande forskning, finansierad av Nordiska ministerrådet.


2011-05-24
Kan den nordiska välfärdsmodellen bebehållas med privata intressenter?

Hur ska den nordiska välfärdsmodellen se ut i framtiden? Vilka uppgifter ska lösas och av vem? Hur finansieras det utan att kvaliteten går förlorad? Privat eller offentligt? Det är några av frågorna Nordiska rådet och danskt näringsliv tar upp vid en debatt på Bornholm 16 juni.


2011-05-24
Rökningen håller inte vikten nere

Du kanske tänker att om du slutar röka så går du upp i vikt. Men det är inte så enkelt. En masteruppsats vid NHV visar nu att det är en myt att rökning skulle hjälpa till att hålla dig slank.


2011-05-19
”Sjuksköterskor är för naturvetenskapligt inriktade" skriver Vårdfokus

Intensivvårdssjuksköterskor har en naturvetenskaplig syn på sjukdom och hälsa. Ändå är det den existentiella ångesten som mycket präglar upplevelsen av att vara intensivvårdspatient, skriver tidningen Vårdfokus och intervjuar NHV:s senaste doktor i folkhälsa Sven-Tore Dreyer Fredriksen. En mängd webbpubliceringar uppmärksammar avhandlingen.


2011-05-13
Första masterarbetet inom smittskydd

Hygiensjuksköterskan Susanne Wiklund läste först Diplomprogrammet i Smittsskydd vid NHV och sedan gick vidare till masterutbildningen. Hon är först ut som studerande smittskydd vid NHV med att lägga fram sitt masterarbete. Det handlar om hur patienter med smittsamma sjukdomar har det.


2011-05-13
Forum för Health Policy arbetar för kunskapsbaserade beslut i vården

Forum för Health Policy är ett nytt initiativ som verkar för att beslut som tas inom vården ska bli mer kunskapsunderbyggda än de är i dag.
– Vi skapar nu en plattform för politiker, beslutsfattare, forskare och praktiker, säger projektledaren Johan Calltorp, professor i Health Policy and Management
vid NHV.


2011-05-13
Folkets frågor till forskarna leder vidare

Hjärnans åldrande kan hejdas genom motion. Det menade professor Michael Nilsson när han föreläste på Vetenskapsfestivalens andra Folkhälsokväll. Hur cancersjuka kan bli friskare i en fin miljö och att barn i Göteborgs nordöstra stadsdelar mår sämre fick publiken också veta.


2011-05-13
Första internationella konferensen om Universell Design hålls i Oslo 2012

Den första internationella konferensen på temat Universell Design kommer att hållas i Oslo i juni 2012. Huvudfokus är morgondagens planering, regleringar-forskning-praktik samt sist men inte minst fördelarna med en universell design som gör samhället tillgängligt för så många som möjligt. 


2011-05-13
Akutpatienters existentiella ångest bör bemötas av intensivvårdssjuksköterskan

Akut sjukdom innebär ett tvärt kast från vardag till intensivvård där livet står på spel. Den omgärdas av traditionell naturvetenskaplig kunskap men innebär för den drabbade upplevelser och erfarenheter med existentiell prägel. Dessa har inte intensivvårdssjuksköterskorna kunskap att bemöta. Det visar Sven-Tore Dreyer Fredriksens avhandling vid NHV.


2011-05-13
Folkhälsokväll väckte tankar om organbyte, alkohol och glada kärl i Norden

För hundra år sen utfördes första transplantationen men försök lär ha förekommit i tusentals år. Alkohol bedöms nyttigt i vissa länder men skadligt i andra. Kost och motion som skydd mot åderförkalkning. Det är lmnen som en intresserad publik ventilerade vid Vetenskapsfestivalens första Folkhälsokväll.
– Nordisk mat kan vara lika bra för hjärtat som medelhavskosten, menade Alexandra Krettek.


2011-05-06
Artikel om hälsofrämjande ledarskap får Emerald Literati Network 2011 Awards for Exellence

NHV:s doktorand Andrea Eriksson och hennes handledare Susanna Bihari Axelsson/Runo Axelsson kommer att tilldelas Emerald Literati Network 2011 Awards for Exellence. Utmärkelsen får de för en artikel som handlar om att det behövs satsas på ledarskap för att kunna skapa en hälsofrämjande arbetsplats.


2011-05-05
WHO vill förbättra vårdhygienen globalt

I WHO:s världsomfattande kampanj, som nu är inne på sjätte året, deltar Sverige och ytterligare 145 länder. Närmare 13 000 sjukhus i världen uppmärksammar dagen. Den är förlagd den 5 maj med tanke på handens fem fingrar. 


2011-04-28
NHV briljererar vid Vetenskapsfestivalens Folkhälsokväll

Folkhälsokväll vid årets Vetenskapsfestival är ett ypperligt tillfälle för NHV att föra ut sin forskning. Alexandra Krettek håller en efterlängtad föreläsning om glada nordiska kärl, Margaretha Björklund lyfter fram cancerpatienters behov av hälsosam miljö,  Lennart Köhler ger inblick i den segregerade barnhälsans värld och tidigare medarbetaren Stefan Thorpenberg håller ett glimrande tal om alkoholvanor: så in i Norden!  


2011-04-27
Kvalitetsregister är en guldgruva

Registercentrum VGR sätter den 31 maj fokus på kvalitetsregister. Då läggs grunden för framtida samarbete och du får möjlighet att vara med och påverka.
– Med patienternas bästa som utgångspunkt låter vi erfarna personer och beslutsfattare berätta om kvalitetsregisternas nytta för verksamhetsanalys, verksamhetsutveckling och klinisk forskning, säger Registercentrums chef Thomas Brezicka.


2011-04-26
10:e Nordiska Folkhälsokonferensen i Åbo blickar framåt

Den 10:e Nordiska Folkhälsokonferensen kommer att hållas i Åbo den 24-26:e augusti 2011. Den belyser vikten och erfareneten av folkhälsoarbetet och blickar framåt. Praktiker, experter och forskare inom hälso- och socialsektorerna inbjuds till NFHK 2011.


2011-04-15
Susanne Wiklund, student vid NHV, fick Sterisolstipendium

2011 års stipendium från Sterisol gick till Susanne Wiklund som bland annat läser Användbar informations- och kommunikationsteknologi – en folkhälsofråga, vid NHV.
– Under e-utbildningen i Basala hygienrutiner har vi haft 15 000 besök, från 11 länder och 150 städer, här kan vi prata om både tillgänglighet och användbarhet inom informationsteknologi, säger en glad Susanne Wiklund.


2011-04-15
Debatt om reformer efterlystes vid NHV

Ett välbesökt och givande symposium om de nordiska psykiatrireformerna och vilket resultat de fått hölls vid NHV på tisdagen. En av talarna var professor Kristian Wahlbeck som berättade om den finska kommunstrukturreformen och efterlyste debatt om vad den innebär för mentalvården.


2011-04-13
Olämplig psykofarmaka ges oftare till äldre låginkomsttagare

Var femte person i den äldre befolkningen använder olämpliga psykofarmaka med en ökad risk för biverkningar, trots att säkrare alternativ finns. Ju lägre inkomst, desto vanligare är användningen av sådana olämpliga psykofarmaka. Det visar Eva Leséns avhandling vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.


2011-04-12
Frågan är hur information- och kommunikationsteknologi görs tillgänglig

Från hela Norden och Irland kom läkare, pedagoger, sjukgymnaster och informatörer till NHV för att lära sig hur alla ska kunna använda dagens teknologi.
– Visioner och lagar finns redan, men mycket återstår innan samhället blir tillgängligt för alla, säger kursansvarig Evastina Björk.


2011-04-12
Alternativ till tvång i vården diskuteras vid nordisk konferens i Vasa i juni

De nordiska länderna har som målsättning att minska användningen av tvång inom vården, tvångsvård är alltid ett avsteg från de mänskliga fri- och rättigheterna. Ett antal utvecklingsprojekt på nationell, regional eller lokal nivå har syftat till minskning av användningen av tvång. I Vasa 20-22 juni utbyts erfarenheter på en konferens om alternativen.


2011-04-12
Ansattes oppmerksomhet rundt den enkelte rusmisbruker er viktig for å forbygge overdoser

Ansatte i lavterskel botiltak for rusmiddelavhengige forteller at det er når virkelighetens krav blir for påtrengende, og rusen ikke lenger kan dempe de kravene virkeligheten stiller til den enkelte, at faren for overdose øker. Det viser Anne Skoglunds masteruppgave vid NHV.


2011-04-06
Antibiotikarestistens bör hejdas i dag om det ska finnas bot i framtiden

Mottot för Världshälsodagen (World Health Day) är i år No action today – no cure tomorrow. Temat är antibiotikaresistens, mot vilket något så enkelt som vanlig handhygien kan hjälpa! WHO-dagen, den sjunde april, uppmärksammar globala hälsofrågor.


2011-03-29
Doktorandtjänst i samverkan mellan NHV och Högskolan Väst

En doktorandtjänst i folkhälsovetenskap med inriktning på lärande och organisering utlyses nu. Den sökande får gärna ha erfarenhet från ”blåljusorganisationer”  som polis, räddningstjänst eller ambulans. Tjänsten inrättas i samverkan mellan NHV och Högskolan Väst.


2011-03-28
Nordiska Folkhälsopriset 2011 utlyses nu

Alla är välkomna att lämna förslag till Nordiska Folkhälsopriset 2011. Det går till en person, organisation eller institution som gör en betydande insats för folkhälsan i hela Norden eller delar av Norden.


2011-03-22
Ungdomsarbetslöshet kan skapa permanent utanförskap

Den höga arbetslösheten bland ungdomar utgör en risk för psykisk ohälsa och skapar en ond cirkel som kan göra att de även på längre sikt hamnar utanför arbetsmarknaden.
– Att hamna utanför arbetslivet ökar risken för psykisk ohälsa, säger Lars Fredén som koordinerat en sammanställning av forskningen på området.
Konferensen Ung och Utsatt som hålls den 5-6 maj vid NHV kommer att visa på goda exempel för att hindra en sådan utveckling.


2011-03-21
Liknande brister i de nordiska länderna i psykiatrireformernas spår

I Danmark, Norge, Finland och Sverige har reformer inom psykiatrin omvandlat slutenvård till alltmer öppenvård. Ländernas lösningar skiljer sig åt men vissa brister, som svåröverskådliga servicesystemen där patienter hamnar i limbo och personal får svårt att samverka, återfinns i alla länderna. Man kan alltså inte tala om en gemensam nordisk välfärdsmodell på detta område.


2011-03-18
Viktigt att snabbt föra ut kunskap om barnfetma

Hälsan hos 16 000 barn har kartlagts i EU-projektet IDEFICS första studie.
– Jag är mån om att vår nya kunskap snabbt ska komma samhället till del – det är bråttom, säger Susann Regber, doktorand vid NHV.


2011-03-18
Läkare lärde om ledarskap i svensk sjukvårdsorganisation

Det finns inget som hindrar att Sverige har målet bäst sjukvård i världen. Det menade Västa Götalands medicinska rådgivare Robert Sinclair som föreläste på vårens läkarkurs om ledarskap.
– Kursen har lyckats fokusera på ledarskap för läkare utifrån såväl juridiska, etiska, ekonomiska såväl som organisatoriska aspekter, sade geriatrikern Björn Lennhed, som lyssnade.


2011-03-18
Idrottshögskolan har landat i stan

På torsdagen invigdes Idrottshögskolans nya lokaler i centrala Göteborg.
– Träning mår man bara bra av, sade forne världsmästaren i friidrott Göte Lindblad som agerade tespilot av den avancerade utrustningen i laboratoriet.
Han illustrerade därmed också kopplingen mellan folkhälsa och motion.


2011-03-15
Artiklar från 6:e konferensen om Health Promotion publicerade i Scandinavian Journal of Public Health

The Scandinavian Journal of Public Health har nu publicerat en sammanställning av artiklar från konferensen ”The 6th Nordic Health Promotion Research Conference – The Role of Health Promotion in the Transition of the Nordic Welfare States”.


2011-03-01
Nordiska reformer inom området psykisk ohälsa utvärderas vid NHV

För att ta reda på hur nordiska länder kan lära av varandras reformarbete kring psykisk ohälsa hålls ett symposium vid NHV den 12 april. Docent Lars Fredén vid Nordiska akademin för forskning om psykisk hälsa: 
– Man kan inte tala om en gemensam nordisk välfärdsmodell; de nordiska länderna har sina egna lösningar. Gemensamt är dock att servicesystemen är svåröverskådliga vilket gör det svårarbetat för personal och att patienter kan hamna i rundgång.


2011-02-28
Barn i Norden ska förstå varandras språk

Nu vill Nordiska Ministerrådet att barn i de nordiska länderna ska förstå varandra. Under parollen: Du kan mer än du tror: Hivs du tør! anordnar Nordisk Språkkampanj en tävling i att utveckla förslag till produkter som kan användas för att stärka barn och ungas förståelse av danska, norska och svenska i samtliga nordiska länder.


2011-02-22
Kultur för livet diskuteras vid nordisk konferens

Om hur de nordiska länderna kan samarbeta för att kultur ska bidra till hållbara samhällen handlar konferensen Kultur för livet 2011. Den vänder sig till politiker, chefer, tjänstemän, forskare och sakkunniga inom områdena kultur, sjukvård, folkhälsa samt social- och vårdsektorerna. Talarna är från Danmark, Finland, Norge och Sverige.


2011-02-16
Finlands ordförandeskap har inletts

I år är det Finland som håller i klubban för Nordiska ministerrådet. Som ordförandeland kommer Finland att lyfta fram hanteringen av klimatförändringarna, förankringen av globaliseringsinitiativet och gräsrotsaktivitet som grunden för det nordiska samarbetet. 


2011-02-16
Frågan är hur den nordiska välfärdsmodellen klarar nutidens utmaningar

Hälsofrämjande på systemnivå – hur klarar den nordiska välfärdsmodellen nutidens utmaningar? 10:e Nordiska Folkhälsokonferensen hålls i Åbo, Finland, den 24–26 augusti 2011.2011-02-08
Bodil Tingsby ny kommunikationschef inom det nordiska samarbetet

Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet har nu utsett sin nya kommunikationschef. Det blir den 57-åriga Bodil Tingsby som från den 7 mars står i spetsen för profileringen av samarbetet mellan de fem nordiska regeringarna och de tre självstyrande områdena.


2011-01-24
Folkhälsa, välfärd och utveckling ventileras vid European Public Health Conference

För att bidra till förbättringen av folkhälsan i Europa hålls nu 4th European Public Health Conference. I Köpenhamn i november möts Europas forskare, beslutsfattare, yrkesverksamma och studerande inom fältet.  Intresserade hälsas välkomna. Posterinlämning startar i februari.


2010-12-20
Anslag till NHV-forskning om bipolär sjukdom

En forskargrupp där Karolina Andersson Sundell vid NHV ingår har fått Svenska Läkarsällskapets stöd för forskning om bipolär sjukdom. De ska titta på läkemedelsbehandling hos patienterna och specifikt analysera biverkningar, erfarenheter, följsamhet och livskvalitet.


2010-12-10
Långvarig smärta – en kultursjukdom?

Långvarig smärta är ett universellt fenomen och skiljer sig avsevärt från akut smärta. Professor Peter Währborg  tar upp den långvariga smärtans mekanismer ur ett medicinskt, psykologiskt och sociologiskt perspektiv.


2010-12-10
Svårt för ledare inom offentlig sektor att jobba hälsofrämjande

Krav på resultatuppföljning och ekonomi kan försvåra chefernas arbete med att främja hälsan på arbetsplatser inom den offentliga sektorn. Det visar Kristin Fastvolds masterarbete vid NHV.


2010-12-06
Medicinering med läkemedel mot depression avslutas i förtid

Svenska kvinnors användning av antidepressiva läkemedel är dubbelt så hög som männens. Men bland såväl kvinnliga som manliga nya användare hämtar över en femtedel endast ut sina läkemedel för depression en gång.
– Detta kan betyda att man väljer att inte fortsätta sin behandling rekommenderad tid, säger forskaren Karolina Andersson Sundell vid NHV.


2010-12-03
Oacceptabel ojämlikhet i förväntad livslängd slogs fast vid "Saving Lives in Nordic countries"

Forskning visar en oacceptabel ojämlikhet i förväntad livslängd mellan personer med allvarliga psykiska problem och den övriga befolkningen i Norden. Kvinnor med allvarliga psykiska problem lever ungefär 15 år kortare, och män 20 år kortare än övriga personer i Danmark, Finland och Sverige.


2010-12-02
Om hälsofrämjande projekt i skolan ska lyckas måste kommunikation och dialog fungera

En god kommunikation och dialog mellan berörda parter stöder engagemang och delaktighet i ett hälsofrämjande projekt i skolan. Det visar Cia Törnbloms masterarbete vid NHV.
– Om ett projekt ska bli hanterbart för lärarna krävs också bra material och organisation, säger Cia Törnblom.


2010-12-02
Diagnos och sammanhang förutsättning för rehabilitering

Patienter med ryggproblem och sjukgymnaster är eniga om att utgångspunkten för en sammanhängande rehabilitering är en tydlig diagnos. Det visar Bodil Wiberg Larssons MPH-arbete vid NHV.


2010-12-01
Tillit som ger hållbara relationer bidrar till rehabilitering vid återgång till arbete

Det visar Christina Normans MScPH-avhandling vid NHV. Den är en nutidsanalys
av delar av den svenska välfärden och baseras på två studier.
– Tillit visade sig genomgående vara den viktigaste komponenten för att
etablera hållbara relationer som i sig bidrar till rehabilitering och återhämtning,
säger Christina Norman som försvarar sitt arbete i morgon vid NHV.


2010-11-26
Tidigare erfarenhet och tillgänglighet styr vårt vårdval

Att få komma till samma läkare och att det är lätt att få tid. Det är de viktigaste faktorerna när medborgare ska välja primärvårdsenhet, enligt en ny rapport av Bengt Åhgren, NHV och Lars Nordgren vid Lunds universitet. 


2010-11-25
Tidsbrist hindrar skolsköterskor från att arbeta förebyggande med fetma

Allt fler av Nordens barn och unga är överviktiga men tidsbrist hindrar skolhälsovården från att arbeta förbyggande. Det visar Kristine Grams masterarbete vid NHV. 


2010-11-24
Positivt samarbete i operationsteamet ger hälsofrämjande miljö

Teamarbete upplevs positivt när samarbetet är fullödigt och inkluderande med patientsäkerhet i fokus. Det visar Vivi-Ann Sandersens masterarbete vid NHV. Studien är utförd i Norge.


2010-11-23
Sociala insatser förebygger depression hos äldre

Meningsfulla sociala aktiviteter förebygger depression hos äldre och bör därför ingå vid planeringen av äldreservice- och boenden.
– Psykosociala interventioner har en tydlig förebyggande effekt på depressiva symptom hos äldre, säger forskaren Anna Forsman, doktorand vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.


2010-11-22
Ojämlikhet kostar liv

Personer med psykisk ohälsa i Danmark, Finland och Sverige har en mycket kortare förväntad livslängd än den övriga befolkningen. Kvinnor med psykiska störningar har 15 år kortare, män med psykiska störningar 20 år kortare förväntad livslängd.


2010-11-12
Max Petzold och Göran Bondjers hedersprofessorer vid Hanoi Medical University

Max Petzold, docent i Folkhälsovetenskap vid NHV, Göran Bondjers, fd rektor vid NHV utsågs nyligen till hedersprofessorer vid Hanoi Medical University.
– Detta är en viktig hedersbetygelse även för NHV som visar på ett viktigt bidrag att bygga forskningskapacitet under lång tid, säger Max Petzold.


2010-11-11
Föregångare inom inkluderande design tlll NHV den 17:e

Professor Edward Steinfeld, grundare av Center for Inclusive Design and Environmental Access föreläser vid NHV i november.
– Vi nu får hit en av giganterna i världen på området, säger Evastina Björk, projektledare för diplomutbildningen i Universell Design vid NHV.
Föreläsningen är öppen för alla och ges på engelska. The lecture is given in English and everyone is welcome.


2010-11-10
Frågan om vård för papperslösa diskuteras vid MR-dagarna

Om den som är papperslös ska få vård beror på i vilket landsting den söker. I väntan på direktiv från staten är praxisen olika. Meningarna om ifall det är rätt eller fel att ge papperslösa vård går isär, vilket kommer att diskuteras vid ett symposium under MR-dagarna i Örebro 15-16 november. 
– Tills vidare står papperslösa utanför lagen, säger en av de medverkande Henry Ascher, vid NHV som är ansvarig för symposiet.
Sverige har kritiserats av FN för att papperslösa förnekas rätten till häsa; en av de grundläggande mänskliga rättigheterna.


2010-11-05
Långvarig smärta som kultursjukdom tas upp vid öppet seminarium på NHV

Den långvariga smärtans mekanismer tas upp av professor Peter Währborg vid ett öppet seminarium vid NHV den 14 december. Det är det andra öppna seminariet som anordnas inom ramen för serien "smärta och kultur".


2010-11-04
Utredning av ett nordiskt innovationscenter för folkhälsa vid NHV fick klartecken

Innovation var ordet för dagen vid Nordiska ministerrådets avslutningssession på torsdagen då utmaningarna inom hälsoområdet diskuterades. Förslaget att NMR ska utreda möjligheten att upprätta ett nordiskt innovationscenter för folkhälsa vid NHV antogs. Dessutom föreslås att rådets nästa storsatsning ska bli inom social- hälsa och välfärd.  


2010-11-03
Nordisk tv-kanal/Markering mot danska utvisningar av nordbor/Kulturpriser utdelade vid sessionen

En gemensam nordisk tv-kanal kan bli verklighet inom tre år. Nordiska rådet kan ge tittare i hela Norden tillgång till en gemensam kulturkanal, inspirerad av en fransk-tysk serie. Vid Nordiska rådets session röstades också under onsdagen mot Danmarks utvisning av nordiska medborgare.
Sessionen kan följas via en mängd kanaler, läs mer nedan.


2010-11-03
Psykiskt sjuka lever kortare/NHV-konferens i Köpenhamn

Ny forskning visar att de som lever med psykiska sjukdomar har 20 års kortare livslängd. En endagskonferens den 22 november i Köpenhamn kommer att behandla problemet.


2010-11-02
Grön tillväxt i fokus vid Nordiska rådets 62:a sessions inledning

Frågan om hur en grön energi ska bli ekonomisk succé, det var frågan främst på dagordningen, när Nordiska rådets 62:a session öppnades i Reykjavik på tisdagen. Nordens stadsministrar är eniga om att Norden är och ska vara ett föregångsland på området.
Det är en dubbel utmaning, men det är inte science fiction att Danmark ska vara helt oberoende av fossila bränslen 2050, bedyrade den danske stadsministern Lars Løkke Rasmussen och jämförde nuvarande kris med 70-talets oljekris.


2010-10-26
NHV:s ledarkurs för läkare ger nycklarna till livet som ledare

Den uppskattade läkarkursen Ledarskap, ekonomi och administration har sedan mitten av nittiotalet anordnats vid NHV och är ständigt fullbokad.
– Alla läkare är chefer och ledare, sade kursledaren Johan Calltorp vid avslutningen på fredagen då tjugofem specialister och allmänläkare fick goda råd om hur de ska gå vidare i sina karriärer av professor Ingvar Karlberg; en bra utvecklingsgrund för dem som ska leda är kurser inom folkhälsa.


2010-10-22
Utbildningskatalogen 2011 är tryckt

Nu finns NHV:s utbildningskatalog 2011 tillgänglig. Den finns i tryckt version som kan beställas och i pdf-version och kan laddas ned här.


2010-10-21
Edward Steinfeld, gigant inom Universell Design, föreläser vid NHV i november

Professor Edward Steinfeld, grundare av Center for Inclusive Design and Environmental Access föreläser vid NHV i november. 
– Att vi nu får hit en av giganterna i världen när det gäller universell design känns mycket bra, säger Evastina Björk som är projektledare för den nya diplomutbildningen i Universell Design vid NHV.
Föreläsningen är öppen för alla och ges på engelska.


2010-10-20
Mellan det förflutna och framtiden – Asylsökande barns välfärd, hälsa och välbefinannande

Boken Mellan det förflutna och framtiden berättar om hur barns hälsa och välbefinnande påverkas under och av asylprocessen. Redaktörer är Hans E Anderssson, Henry Ascher, Ulla Björberg och Marita Eastmond.


2010-10-20
Barn i nordöstra Göteborg mår sämre

Sveriges första kartläggning av barn- och ungas hälsa, på stadsdelsnivå, visar att barnen i nordost mår sämre, jämfört med hela Göteborg eller Västra Götalands län.
– Resultatet är det förväntade, säger professor Lennart Köhler vid NHV, som haft uppdraget att titta på barnhälsan i de nordöstra stadsdelarna i Göteborg.  
Hans barnhälsoindex ingår i ett större utvecklingsarbete och innehåller förslag till uppföljning av barns hälsa och välbefinnande.


2010-10-15
Ladda ner Utbildningskatalogen 2011

2010-10-13
Jo Asvall hedras med doktorandstipendium vid NHV

Som regiondirektör för WHO Europa var framlidne Jo Eirik Asvall ett föredöme för ledarskapet inom folkhälsoområdet. På initiativ från WHO kommer nu NHV att inrätta ett doktorandstipendium för att hedra hans minne.  


2010-10-11
Kontinuitet och lyhördhet i vården förbättrar cancerpatienters hälsa

Huvud- och halscancer är en livshotande sjukdom men vårdkontinuitet, närståendes stöd och  naturupplevelser främjar patienternas hälsa. På tisdagen disputerade Margereth Björklund med avhandlingen Att leva med huvud- och halscancer: främjande av hälsa och välbefinnande i vardagslivet. De intervjuade upplever stora brister i samordningen mellan hälso- och sjukvårdens funktioner.


2010-10-04
Samverkan måste förbättras om patienter inte ska osynliggöras

Ett femtiotal personer; från Västra Götalandsregionen, från NHV:kursen intersektoriell samverkan samt många arbetskamrater kom för att höra docent Bengt Åhgrens föreläsning om utvecklingstrender inom offentlig sektor på måndagen.
– Allt fler patienter får i dag vård och lindring men bättre samverkan behövs för att eliminera den fragmentarisering som gör att de ibland faller mellan stolarna, förklarade Bengt Åhgren som nyligen publicerat artikel och bokkapitel i ämnet.


2010-09-29
Ökad betydelse av intyg vid asylansökan diskuteras vid NHV

Temat vid nästa öppna seminarium vid NHV i serien som anordnas av forskargruppen Migration och Hälsa den andre november är Intyg vid asylsökan. En fråga som ställs och diskuteras är: Vad innebär det om hälsa, ohälsa och intyg får ökad betydelse vid prövning av uppehållstillstånd?


2010-09-24
Bokmässan – så in i Norden

Förbundsstaten Norden av Gunnar Wetterberg var ett av dragplåstren när Bok&Bibliotek inleddes i Göteborg på torsdagen.
– Föreställ er att det är år 2030 och de fem nordiska länderna har smält ihop till en politisk federation, sade Nordiska ministerrådets kommunikationschef Karin Arvidsson.


2010-09-21
Kvinnor som reste hem efter förlossningen nöjdare än de som stannade på sjukhuset

Norska kvinnor som tillbringat tiden efter förlossningen hemma är nöjdare än de som stannat på sjukhuset. Det visar Lena Henriksens masterarbete vid NHV.


2010-09-16
De som arbetar som stöd för dementa behöver utbildning

Det är svårt för kommuner att rekrytera och behålla stödpersoner inom den norska demensvården. Utbildning och  handledning behövs. Det visar Aud Johannesens studie inom ämnet Universell Design, NHV, som ingår i hennes avhandlingsarbete.


2010-09-14
Trafficking är en hälsofråga/nordisk-baltisk konferens om trafficking

De som blir utsatta för trafficking betalar ett högt personligt pris. Våld och psykisk nedbrytning, hot, förödmjukelse och våldtäkt är en del av människohandlarnas metoder för få offret att samarbeta. Konferensen Nordic-Baltic Conferences on Health: Consequences of Sexual Trafficking and Obstacles to Health Care Access fokuserar på de psykiska och fysiska hälsomässiga skadeverkningar som offren utsätts för samt på hur hälsoperspektivet bäst integreras i stödet.   


2010-09-13
För ungdomar är internet en viktig källa till socialt stöd och hälsoinformation

Internet kan ha en roll i främjandet av ungdomars hälsa och välbefinnande. Det visar ett nytt masterarbete vid NHV.
– Insatser och utveckling av internet som arena för hälsofrämjande arbete riktat till ungdomar bör fokusera på att öka tillgången till socialt stöd och hälsoinformation av hög kvalitet, säger Hildur Gunnarsdóttir, Master of Public Health vid NHV.
Det är viktigt att ungdomarna vet vilka källor är pålitliga och var de kan diskutera tryggt och utan risk för kränkningar.


2010-09-13
Mads Hermansen om hur klassrummets spelregler skapas med lärares lyhördhet

Ska läraren vara eldsjäl, problemlösare, traditionsväktare eller en harmonisk förebild? Frågan ställs i Spilleregler i klassen, av NHV:s medarbetare professor Mads Hermansen.
–  Boken beskriver dessutom hur det professionella samspelet, där läraren formulerar spelregler och ramar för undervisningen i lyhört samspel med eleverna är den produktiva grunden för en god klasstruktur och utveckling av professionen, säger Mads Hermansen.


2010-09-10
Förödande konsekvenser av äldres fallolyckor upmärksammas i premierat masterarbete

På fredagen fick Dorte Høst diplom för sin MPH om om hur äldre hanterar att falla. 
– Förebyggande program kan reducera antalet skador, sade Dorte Høst som i sin studie kartlagt bakomliggande orsaker till att äldre inte tar del av de förebyggande åtgärdsprogram som finns.
Vid Bjesbergs Hospital i Köpenhamn där hon är konsulent har man nu börjat arbeta förebyggande.


2010-09-10
Satsningar på ungdomars hälsa är en investering för framtiden

Att investera i ungdomars hälsa ska göras både utifrån att hälsa är en mänsklig rättighet och därmed även barnets rättighet men också av ekonomiska skäl, menar docent Ina Borup vid NHV. Hon resonerar i Sundhedsplejersken kring WHO-satsningen Youth friendly health policies and services.
– Frågan är om satsningen på ungas hälsa ska fokusera bara sexuell hälsa, säger Ina Borup.


2010-09-07
Nordiskt föräldrastödsprogram för hälsofrämjande livsstil utarbetas vid NHV

Ett föräldrastödsprogram som främjar småbarnsföräldrars hälsosamma livsstilsval, det är målet för ett projekt vid NHV. Projektet stöds av Nordiska ministerrådet, inom Globaliseringsinitiativet.


2010-09-03
Omvårdnadens grunder med Ringsberg som medförfattare får kurslitteraturpriset 2010

Omvårdnadens grunder tilldelas kurslitteraturpriset 2010. Det är en introduktionsbok i tre delar för sjuksköterskeprogrammet med en stor andel av landets mest aktiva forskare inom området som författare. Professor Karin Ringsberg vid NHV har skrivit ett kapitel ur folkhälsovetenskapligt perspektiv som heter Livsstil och hälsa.


2010-09-03
Kundskab om sygdommen forbedrer reumatikeres sundhed og livskvalitet

Den største årsag til sygelighed på verdensplan er ifølge WHO kronisk reumatisme. Tone Bråthen’s masterarbejde fra NHV viser at øget kundskab om sygdommen forbedrer disse patienters livskvalitet væsentligt.


2010-09-02
Nordiska rådets litteraturpristagare Sofi Oksanen kommer till stan

Den lovordade finska författaren Sofi Oksanen, som får Nordiska rådets litteraturpris 2010 för verket Puhdistus Utrensning kommer till Göteborgs stadsbibliotek den 23/9. Hon fick sitt internationella genombrott med boken och har utnämnts till det nya hoppet för romankonsten.


2010-09-02
Konferens om upphandling – produkter, miljöer och tjänster för alla

En fjärdedel av befolkningen har svårt att använda samhällets produkter, miljöer och tjänster fullt ut. I november hålls i Göteborg en nordisk heldagskonferens om tillgänglighet. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, NHV och Handikappförbundens samarbetsorganisation HSO i Västra Götaland. Alla intressade kan delta.


2010-08-30
Gömda i skuggan av välfärdsstaten ges röst vid NHV:s öppna seminarium

Temat är gömda flyktingar när Migration och Hälsa ordnar öppet seminarium vid NHV den 14/9. Helena Holgersson från Sociologen, GU:
– Gömda flyktingar, papperslösa, illegala invandrare – bakom benämningarna döljer sig människor som välfärdsstaten och den postindustriella staden inte har plats för.
Hennes avhandling berör "ickemedborgarskapets vardagliga geografi". Deltar gör även Kari Molin, författare till Berättelser från det gömda Sverige där 21-årige Jewel efter år på flykt säger: "Tiden går så sakta, tiden går inte alls".


2010-08-30
Bästa MPH 2009 blev Dorte Høsts om hur äldre hanterar att falla

Dorte Høsts MPH arbete Ældres opfattelse og håndtering af at falde samt motivation for faldforbyggande tiltag, valdes till Årets MPH vid NHV 2009. Ämnet är relevant både ur folkhälso- och ett nordiskt perspektiv.


2010-08-24
Svenska flaskhalsar för läkare – Nenad Stankovic föreläser på Nordic Medical Council

Vid Nordic Medical Councils årsmöte inleder NHV:s kursledare för Att knäcka den svenska koden, med föredraget: Läkare med utländsk examen – en resurs eller ett problem?
– Jag berättar om hur det är att vara läkare med utländsk examen i Sverige, vad man måste gå igenom och vilka flaskhalsar det finns i systemet, säger Nenad Stankovic.


2010-08-20
Digert kursprogram vår 2011 sökbart

2010-08-17
Sveriges första massvaccination framgångsrik trots svårigheter

Utvärderingen av Sveriges första massvaccination visar att systemet har levererat trots en oklar och påfrestande situation. Kommunikationen med allmänheten fungerade även om informationen varit för detaljerad. Lärdomar i utvärderingen, som gjorts vid NHV, är sjukvårdsupplysningens centrala funktion och att informatörer på regionnivå bör arbeta mer självständigt samt att den vaccinationsmanual som tagits fram bör marknadsföras som vårdenheternas primära informationskälla. 


2010-08-16
Unikt diplomprogram i Universell Design våren 2011 sökbart nu

2010-08-16
Förstalinjechefen behöver stöd uppifrån för att arbeta hälsofrämjande

En förstalinjechef kan vara nog så medveten om vad som krävs för att en arbetsplats ska vara hälsosam. Men för att realisera detta är det önskvärt med mer förståelse och delaktighet från överordnad nivå. Det visar Marianne Palms masterarbete vid NHV.


2010-08-16
NHV:s diplomprogram i Universell Design presenteras internationellt

NHV:s kursledare för Universell Design Evastina Björk kommer i november  att presentera det nya diplomprogrammet vid en internationell konferens i Japan.
– Det är särskilt spännande att man internationellt är intresserad av ett nytt nordiskt utbildningskoncept, säger Evastina Björk.


2010-06-28
Lokalt arbete över sektorsgränser kan förbättra folkhälsan

Det visar en ny masterstudie vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.
– Om folkhälsan ska främjas lokalt måste man förutom tvärsektoriellt arbete ha en vilja att koordinera och samarbeta, säger avdelningschef Bodil Karlshøj Poulsen vid Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, Paarisa i Grönland.
Dessutom måste beslutsfattare på lokal- och central nivå kommunicera.


2010-06-21
Kaare R Norum fick Nordiska Folkhälsopriset 2010

Det är för sin framstående forskning på internationell nivå om näring och nutrition som professor emeritus Kaare R Norum tilldelas Nordiska Folkhälsopriset 2010.
– Hans förmåga att förmedla sin forskning är dessutom enastående, säger NHV:s rektor Anders Foldspang som överlämnade priset.
Norum är läkare och verksam vid Universitetet i Oslo.


2010-06-18
Distriktssköterskors hälsofrämjande funktion måste synliggöras

Distriktssköterskor och skolsköterskor måste synliggöra sitt arbete och yrkets hälsofrämjande funktion. Folkhälsoaspekten och yrkesgruppens betydelse när det gäller att bidra till förbättrad folkhälsa tappas annars bort. Det visar Anne Clancys avhandling vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.


2010-06-10
Interna patienthotell sparar pengar med bibehållen kvalitet

Sjukhusvården skulle spara pengar på att omkring en femtedel av de som är inlagda överfördes till så kallade interna patienthotell. Vårdkvaliteten skulle inte behöva försämras. Det visar Nina Førelands masterstudie vid NHV.


2010-06-04
Arbetsterapeuters hälsofrämjande kompetens utnyttjas inte

Arbetsterapeuter skulle bättre kunna utnyttja sina kunskaper i förebyggande och hälsofrämjande arbete. Ett individbaserat arbetssätt gör att deras hälsofrämjande kompetens på system- och samhällsnivå underutnyttjas. Det visar Vigdis Holmbergs masterarbete vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.


2010-06-03
Läkare behöver utbildning och rutiner för hälsofrämjande arbete

Allmänläkare kan bidra till en bättre folkhälsa och förebygga sjukdom genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. En masterstudie vid NHV påvisar norska läkares osäkerhet inför att ta initiativ i livsstilsfrågor och föreslår en modell för arbetet.  – Läkarna oroade sig för vilka konsekvenser det kunde få för maktrelationen mellan dem och patienten om de lade sig i livsstilsfrågor, säger Jørgen Storebakken.


2010-05-26
Det er ikke funnet noen sammenheng mellom nyfødtes helse og nikkelutslippene på Kolahalvøya

Undersøkelser av kvinner i nikkelindustrien på Kolahalvøya viste att det ikke är noen forhøyet risiko for spontanabort. Kvinner eksponert for nikkel under svangerskapet har heller ikke vist økt risiko for å føde barn med visse misdannelser, eller for å føde barn som er små av vekst.


2010-05-04
Friska idéer i NHV:s studentförenings nya styrelse

Studentblogg och kulturaktiviteter på campus. Det är några av de förslag som den nya styrelsen har diskuterat med rektor för att få att levande studentliv vid NHV. Styrelsens mål är att vara mer synlig för studenterna vid NHV.


2010-04-28
Ett nordiskt innovationscenter för folkhälsa kan placeras vid NHV

Den konservativa gruppen inom Nordiska rådet vill inrätta ett innovationscenter för folkhälsa som en verksamhet under Nordiska ministerrådet. Det ska ske tillsammans med näringslivet, regionerna i Norden samt organisationer och placeras vid NHV.


2010-04-21
NHV på Folkhälsans dag i skuggan av vulkanutbrottet

Aud Johannessens föreläsning på Folkhälsans dag handlade om vad demens innebär i en allt mer åldesstigen befolkning och blev mycket uppskattad. Alexandra Kretteks  "Glada kärl i Norden" hade lockat stor publik men ställdes tyvärr in på grund av flygkaoset som uppstod till följd av Eyjafjallajökulls utbrott.


2010-03-31
Nordiskt pris för arbete med att förbättra folkhälsan

Nordiska ministerrådet och NHV vill med det nordiska folkhälsopriset uppmärksamma viktiga insatser för hälsa och välbefinnande i Norden.
Alla är välkomna att lämna förslag på en person, organisation eller institution som arbetar för en förbättrad nordisk folkhälsa!


2010-03-23
”Det är attityden som måste ändras om tillgänglighet ska uppnås”

Intresset är stort från de ryska och baltiska deltagarna vid kursen om Universell Design som inleddes på måndagen vid NHV. Diskussionerna vid föreläsningarna är livliga och frågorna många från deltagarna som representerar olika verksamheter och myndigheter.
– Problemet är att ändra attityderna så att de som arbetar vid offentliga institutioner accepterar att dessa ska vara tillgängliga för alla, snarare än att pengarna skulle fattas, säger Andrey Zonin som är chef för institutet för kulturprogram i S:t Petersburg.


2010-03-15
Anders Foldspang på plats som ny rektor vid NHV

Anders Foldspang är nytillträdd som rektor vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Mer information om Anders Foldspang


2010-03-15
Susann Regber får hedersomnämnande i Natur&Kulturs manustävling

Inför Svensk sjuksköterskeförenings hundraårsjubileum utlyste Natur & Kultur manustävling för kurslitteratur till sjuksköterskeprogrammet. Susann Regber, doktorand vid NHV, fick tillsammans med överläkare och docent Staffan Mårild ett hedersomnämnande. Boken de ska skriva om hälsofrämjande och förebyg-gande arbete mot övervikt och fetma hos barn blir även relevant för föräldrar.


2010-03-15
Svårt att bedöma vårdbehov hos akut sjuka personer

När människor kontaktar larmnumret skall personalen på några sekunder avgöra om den som är sjuk behöver en ambulans och hur bråttom det är. Risken är att några sjuka personer får ambulans trots att det inte behövs och att några inte får ambulans tillräckligt fort när det behövs. För att effektivisera ambulanssjukvården behövs därför bättre metoder för medicinska prioriteringar. Det framgår av Lena Marie Beillons avhandling vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.


2010-03-11
Anestesisykepleiere trenger ledelse som fremmer samarbeidet mellom profesjonene

Et godt samarbeidsklima er helsefremmende for anestesisykepleiere. Ledelsen har en viktig rolle å spille som tilrettelegger for forsvarlig drift og forbedret samarbeid mellom profesjonene.
– Å arbeide som anestesisykepleier krever både god psykisk og fysisk helse, ikke noe arbeid for sarte personer, sier Gertrud Averlid som avlägger Mastef of Public Health vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.


2010-03-09
Videofilmning som metode forbedrer omsorgen for personer med demens

Astrid Andersens masteroppgave ved NHV har vist at videoveiledningsmetoden, Marte Meo, benyttet i demensomsorgen har gitt personalet et konkret arbeidsredskap. Det har også økt deres bevissthet og gitt dem felles kunnskap. De opplever å møte pasientenes individuelle behov på en bedre måte.


2010-02-26
Bättre samarbete mellan offentlig och alternativ vård gynnar patienten

Terapeuter inom komplementär och alternativ medicin är övertygade om att patienter får bäst vård om olika medicinska paradigm övervägs. Det visar Catharina Bocks examensarbete för Master of Public Health vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.


2010-02-24
Omvänd forskningsfokus visar varför rutinerade kvinnliga sjuksköterskor trivs och har god hälsa

Audun Kopperstad sökte de goda exemplen och fann dem i sitt examensarbete för Master of Public Health vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Den kvalitativa studien visar att det som ger motivation är möjligheterna till självförverkligande snarare än faktorer som hälsa, lön eller kortare arbetstid.


2010-02-15
Nenad Stankovic får pris för integrationsarbete som NHV-kursen Att knäcka den svenska koden

Överläkare Nenad Stankovics arbete med att integrera läkare med utländsk examen på den svenska arbetsmarknaden belönas nu med Internationella Läkare i Sveriges hederspris. Ett flaggskepp i hans mångfacetterade arbete med dessa frågor är den kurs han är projektledare för vid NHV: Att knäcka den svenska koden, som orienterar läkare med utländsk examen i svensk sjukvårdskultur.


2010-02-02
Registercentrum vid NHV nu Nationellt Kompetenscentrum

Västra Götalands nya enhet för Nationella Kvalitetsregister, placerad vid NHV, har nu blivit formellt utsett till ett Nationellt Kompetenscentrum. Det innebär bland annat att de utgör stöd när andra register startar/vidareutvecklas. Kompetenscentret blir landets femte.


2010-01-25
Den läkande leken inleder öppen föreläsningsserie vid NHV

Lekpedagog Laila Lindberg inleder den 9 februari forskargruppen Flyktingskap, Migration och Hälsas serie av öppna seminarier under våren. Hon ska tala om en lekpedagogisk metod som fungerar läkande för traumatiserade barn.
Alla är välkomna!


2010-01-23
NHV:s studentförenings utmaningar stora

NHV:s studentförening försöker finnas där, när studenterna behöver den. Ordförande Johanna Thorisdottir uppmanar studenterna att höra av sig.
– Det är viktigt att vi känner till studenternas önskningar och behov av aktiviteter vid NHV, säger Johanna Thorisdóttir.


2010-01-20
Det danske Forsvar værdsat af bøsser

Homoseksuelle mænd i det danske Forsvar besidder modstandskraft og udviser stor styrke. Det viser Hans Henrik Hansens studie af forholdene for homoseksuelle mænd, ansat i Forsvaret. Studiet ligger til grund for en ny masteropgave med titeln: "Seksuel orienteringsdiskriminering – et studie af seks homoseksuelle mænds oplevelser og erfaringer i det danske Forsvar" vid NHV.


2010-01-20
Gay men respected in the Danish armed forces

A study of the conditions for gay men shows that gay men in the Danish armed forces show strength  and experience resilience. The thesis is presented in Hans Henrik Hansens' Master of Public Health-study at the Nordic School of Public Health. Despite the prevalence of discrimination based on sexual orientation conditions are generally perceived as unproblematic.


2010-01-08
NHV:s medarbetare premierade i Läkartidningen

Det nya året börjar med god uppmärksamhet för NHV:s forskning. När årets artiklar i Läkartidningen utsågs vann Anders Hjern med fleras artikel om Vattenkoppor i sin kategori och Henry Aschers medicinska kommentar om stöd för ensamkommande flyktingbarn nominerades och fick diplom.


2010-01-08
Bättre kontroll vid läkemedelsanvändning kan rädda 400 svenskar om året

En vetenskaplig studie indikerar att 400 svenskars liv årligen skulle kunna räddas, om åtgärder för att förebygga läkemedelsbiverkningar vidtas. Forskare, bland annat vid NHV, har nu granskat slumpmässiga dödsfall i tre svenska län och det visar sig att 14 procent av dödsfallen kunde undvikits om läkemedel bytts ut eller dosen sänkts.


2009-12-14
Arne Broch Brantsæters exemensarbete om tuberkulosvaccination bästa MPH 2008

NHV har utsett den norske överläkaren Arne Broch Brantsæters examensarbete ”Evaluation of the Norwigian Adolescent BCG Vaccination Programme in a Nordic Perspective” till årets bästa MPH. Studien visade att vaccination bidragit till att hejda smittspridning av tuberkulos, men att detta krävde ett stort antal vaccinationer.


2009-12-11
Asylsökande barns verklighet ventilerades vid Europeiska flyktingfondens slutseminarium

Barn kan i Sverige få vänta under påvra föhållanden där inte ens regnkläder är självklart. Ett mångvetenskapligt forskningsprojekt om barns välbefinnande under asylprocessen redovisades vid en konferens med 120 deltagare på NHV. Flytt har barn gjort i alla tider och konferensen tog sin början vid Moses tid. En handläggare berättade i slutdiskussionen om en löpandebandsmetod i återvändandeprocessen.


2009-12-11
Världsledande bibliometriker föreläser på NHV

Från början var Grant Lewison skeppsingenjör men så blev han intresserad av bibliometri och nu är han en av världens ledande inom området. På måndag den 14:e föreläser han vid NHV. Initiativet till seminariet kommer från Västra Götalandsregionen i Borås där en projektdatabas med medicinsk forskning behöver djupare analys. I framtiden kanske citeringsanallyser kommer att kunna användas effektivare inom folkhälsoområdet.


2009-12-03
Etterutdanning gav kunnskap i samliv, seksualitet og prevensjon men ikke om risiko ved bruk av p-piller

Etterutdanning av helsesøstre og jordmødre gir rekvireringsrett for p-piller till 16-19-åringer. Sissel Jacobsens mastergradsstudie ved NHV viser at studentene tilegnet seg kunnskap om p-pillers virkning og fysiske og psykiske bivirkninger, men ikke om risiko for alvorlige sykdommer ved p-pillebruk.


2009-12-02
Äldres uppfattning om risken att ramla bör vägas in i förebyggande arbete

Kunskap om hur äldre själva uppfattar riskerna för att ramla och slå sig är ovärderlig i arbetet med förebyggande av fallolyckor. Det visar en ny masteruppsats vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, skriven av Dorte Høst som arbetar förebyggande vid Bispebjerg Hospital i Köpenhamn.


2009-11-12
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap får ny rektor

Anders Foldspang, professor vid Århus Universitet tar den 1 februari 2010 över som rektor för Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Skolan som ligger i Göteborg vidareutbildar cirka 700 personer som arbetar inom hälso-, sjuk- och socialvård och ger olika examina i folkhälsovetenskap.


2009-11-09
Kronisk barnerevmatisk sykdom kan gi varige helseproblemer

Mange barn som rammes av barneleddgikt fortsetter å ha aktiv sykdom eller senskader inn i voksen alder. Sykdommen kan føre til store funksjonsbegrensninger.
– Opplevelsen av å være annerledes og stå på utsiden av kameratflokken kan være vanskelig å takle for barn og ungdom, sier Ingrid Landgraff Østlie som disputerer ved Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap den 11. november.


2009-11-04
Skillnader i hälsa bland äldre personer i minoritetsgrupper

Äldre personer i minoritetsgrupper kan uppleva att de har en god hälsa, men migration upplevs som en belastning för hälsan. Många studier har tidigare visat att äldre personer i invandrar- och minoritetsgrupper har sämre hälsa än större delen av befolkningen.
– Men så är det inte alltid. Det finns minoriteter där de äldre upplever sin hälsa som god – rentav bättre än majoritetsbefolkningen, säger Gunilla Kulla som disputerar den 6 november vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.


2009-10-19
Keisersnitt øker til tross for ønsket om naturlige fødsler dominerer

Bare 29 procent av førstegangsfødende som ønsker så naturlig fødsel som mulig, får önsket oppfylt.  I denne gruppen blir det istedet  keisersnitt for 14,5 prosent. Det viser Tone Kringeland sin avhandling som forsvares ved Nordiska Høgskolan för folkhälsovetenskap, NHV.  Kringeland mener det er mulig å redusere antallet keisersnitt.


2009-10-06
NHV:s förre rektor Guðjón Magnússon hastigt bortgången

Det är med stor sorg NHV:s ledning tvingas meddela att vår förre rektor Guðjón Magnússon oväntat har gått bort.


2009-10-05
Uppskattad läkarkurs om svenska koden upprepas

Ett 30-tal läkare, de flesta från EU-länder, deltog i kursen för utländska läkare om att knäcka den svenska koden, vid NHV tidigare i år. De studerade sjukvårdsstruktur och administration, personaladministration, kommunikation, facklig struktur och försäkringsfrågor inom vården. Under 2010 kommer två nya kurser att ges.  


2009-10-02
Vetenskapsrådet tydliggör ansvar för etikprövning och släpper kontrollen

Vetenskapsrådet tydliggör lagstadsgade ansvarsroller vid hantering av etikfrågor. Myndighetens kontrolluppgift vid etikprövning försvinner.


2009-09-21
Erfarenheter tappas bort när hälso- och sjukvård omorganiseras

Inom hälso- och sjukvård har sammanslagningar av sjukhus och privatisering av verksamhet blivit populära lösningar i jakten på ökad effektivitet och mer vård för mindre pengar.
– Det talas ofta om effektivitet utan att begreppet definieras närmare, men det påverkar och påverkas av såväl organisationens struktur, ledarskap som medarbetarskap, säger Agneta Kullén Engström som doktorerar i folkhälsovetenskap vid NHV.


2009-09-17
Ny serie forskarutbildningskurser vid NHV

Vi har glädjen att introducera en ny serie av forskarutbildningskurser. Dessa kurser (3 ETCS) ges på engelska och riktar sig till doktorander, forskare och vårdpersonal. I november startar Cardiovascular Disease Epidemiologi.


2009-09-16
Tidigare NHV-student nominerad till en av WHO:s högsta poster

Direktör Zsuzsanna Jakab från Ungern har nominerats till ny regionchef för WHO i Europa. Hon har tidigare varit student vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV. Hon lovade i sitt första tal att folkhälsofrågorna ska vara centrala inom WHO:s arbete i Europa.


2009-09-14
Den tryckta kurskatalogen 2010 ute nu!

2009-09-14
NHV:s forskning om asylsökande barn uppmärksammad vid hovet

Doktorand Malin Svensson vid NHV fick tidigare i år anslag från Majblommans forskningsfond för att utveckla sin forskning om asylsökande barn och hur deras välbefinnande och hälsa påverkas av vardagslivet. Nu har hon inför en grupp barn presenterat sin forskning vid hovet.


2009-08-26
Välfärdsresurser förutsättning för förbättrad folkhälsa

Konferensen belyser en i dagens ekonomiska situation mycket viktig fråga och man bör fråga sig hur välfärdssystemen klarar den ekonomiska regressionen. Det sade Johan Jonsson, folkhälsochef för Västra Götalandsregionen, vid den framgångsrika forskarkonferensen om hälsofrämjande arbete. Sveriges äldre- och folkhälsominister Maria Larsson varnade för att låta den ekonomiska krisen dämpa ambitionerna när det gäller att förbättra folkhälsan.


2009-08-17
NHV håller nordisk forskarkonferens i hälsopromotion på Pedagogen

Sverige är värdland för den sjätte nordiska forskarkonferensen i Health Promotion. Den arrangeras av NHV och inleds på torsdag, den 20 augusti. Konferensen är förlagd till Pedagogen i centrala Göteborg.


2009-07-03
NHV introducerar nytt utbildningsprogram i Universell Design

2009-07-02
Universell Design ur globalt perspektiv med mänskliga rättigheter i fokus belyses vid NHV

Hur så många som möjligt kan få tillgång till så mycket som möjligt i samhället. Det kommer att diskuteras vid NHV till hösten. Gunilla Backman, Miloon Kothari, Boo Johansson, Aud Johannessen och många fler kommer att medverka.


2009-06-29
Universell Utformning må implementeres tidigt i planprocessen

For å uppnå gode resultat av Universell Utformning i en kommune kreves forståelse, kunnskap, forankring i kommunale planer og forankring av pådriveransvar. Politisk vedtak som støtter arbeidet samt gode kommunale samhandlingsprosesser mellom helse og teknisk sektor, kreves også. Dette viser Solveig Dales MPH-studie ved NHV.


2009-06-23
Psykiske vansker hos unge flyktinger – en utfordring for helsetjensten

Mange barn og unge med flyktningbakgrunn sliter med alvorlige psykiske vansker.
– Dette er en utfordring for helsetjenesten, sier Kirsten Jagmann, som i sin mastersstudie ved Nordic School of Public Health beskriver tsjetsjenske foreldres synspunkter på hvilke tiltak som fremmer deres barns psykiske helse.


2009-06-22
Arbete mot diskriminering av äldre ger Barbro Westerholm Nordiska folkhälsopriset

Professor Barbro Westerholms betydelsefulla insatser för äldres hälsa och välbefinnande belönas med Nordiska folkhälsopriset 2009. Framför allt uppmärksammas arbetet inom ramen för ”Åldrande med hälsa” på europeisk nivå.
– Jag känner mig väldigt hedrad och glad då detta innebär att äldrefrågorna hamnar i fokus, säger Barbro Westerholm.


2009-06-17
Delegationen från Gansu intresserad av studier vid NHV och Sahlgrenska

Under onsdagen besökte en delegation från Kina NHV. Myndighets- och sjukhusrepresentaterna förkovrade sig i den svenska modellen för folkhälsa och sjukvård. Besöket arrangeras av NHV och Sahlgrenska I.C. och ska leda till ett omfattande samarbete mellan Västra Götaland och Gansu-provinsen i Kina, med utbildning förlagd vid NHV och Sahlgrenska i höst.

 


2009-06-16
“Children living in hiding today and tomorrow” - sammanfattning av Solstickeseminariet

Den 28 januari i år hölls ett seminarium på NHV om hälsa och mänskliga rättigheter. I samarbete med Stiftelsen Solstickan arrangerades “Children living in hiding today and tomorrow”. Nu finns sammanfattningen av seminariet i tryckt upplaga.


2009-06-11
Indikatorsystem för hälsa bland barn utvecklat vid NHV

Doktorsavhandling i folkhälsovetenskap av Birgit Niclasen

Effektiva insatser för att säkra barns hälsa kräver ett ökat vetenskapligt kunnande. Ett sådant kan uppnås genom att indikatorer för att mäta barns hälsa utvecklas.
– Om barns hälsa ska kunna prioriteras är hälsoindikatorer för barns hälsa är ett viktigt redskap, säger den grönländska läkaren Birgit Niclasen som disputerat vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.


2009-06-10
Does size matter? – Symposium om sjukhussammanslagningar i Norden

Nyligen hölls den allra första ”Nordic Summer Symposium” på Nordiska högskolan för folkhälso-vetenskap (NHV) i Göteborg. I fokus var sjukhussammanslagningar – ”Does size matter? Fördelar och konsekvenser av centraliseringstrenden inom sjukvård och sjukhussammanslagningar”. Omkring 70 personer deltog på konferensen. Bland dem fanns forskare, politiker och aktörer från de nordiska länderna som tog chansen att mötas, interagera och lära från varandra.


2009-05-27
Gömda barns rätt till skolgång - Henry Ascher intervjuas i Dagens Nyheter och debatterar i Nyhetsmorgon på TV4

Sverige har flera gånger kritiserats av FN:s barnrättskommitté för att inte leva upp till barnkonventionen när det gäller alla barns rätt till utbildning.


2009-05-20
NHV:s föreläsare väckte intresse på Folkhälsans dag

Onsdagen den 6 maj hölls Folkhälsans dag som en del av Vetenskapsfestivalen. Då talade forskare från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Ämnet var folkhälsa i vid bemärkelse. Hur mår vi idag egentligen? Och vad kan få oss att må bättre?


2009-05-08
Sjukvårdens journaler – ett informationsverktyg som kan användas bättre

Journalsystemen i sjukvården innehåller en stor mängd information om hälsoläget i Sverige. Där finns till exempel kunskap om folkhälsa och folkhälsoinsatser, som idag inte utnyttjas fullt ut. Det konstaterar Sirkka Elo vid Samhällsmedicinska enheten i Örebro. I dagarna lägger hon fram en avhandling vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg, där hon bland annat föreslår en utveckling av sjukvårdens informationssystem via patientjournalsystemen.


2009-05-04
Folkhälsans dag med NHV på Vetenskapsfestivalen den 6 maj

I samarbete med informationsavdelningarna vid Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska sjukhuset har NHV i år lagt upp ett intressant program.


2009-04-15
Anställda inom hälsosektorn utbildas i juridiken kring rätten till hälsa

FN:s millenniemål om förbättrad folkhälsa kan bara uppnås med ett fungerande hälsosystem tillgängligt för alla och respekt för mänskliga rättigheter. I höst leder Gunilla Backman kursen ”Theory and Practice of Health and Human Rights” vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV. Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom hälsosektorn.


2009-04-08
Patientsäkerhet och ledarskap för säkerhet lärs ut vid NHV

En kurs och en föreläsningsserie för den som vill veta mer om aktuellt patientsäkerhetsarbete, säkerhetsteorier, och ledarskap för säkrare hälso- och sjukvård ordnas under hösten vid NHV. Undervisningen utgår från en modell som används inom flyget.


2009-03-30
Stilskifte i marknadsföringen av NMR:s kärnområden

Det interna samarbetet inom Nordiska ministerrådet ska finna sin form och renodla sina budskap. Det stod klart när Nordiska ministerrådets institutioner och samarbetsorgan möttes vid NHV.
– Budskapet ska gälla NMR:s kärnområden. Kommunikationsenheten bör komma tidigare in i processen genom en dialog med institutionerna och fungera som rådgivare, menade kommunikationschef Karin Arvidsson.
Institutioner och samarbetsorgan bör i ett mycket tidigare skede än i dag väga in kommunikationsaspekten och uppmanas att utgå ifrån NMR:s grafiska profil.


2009-03-30
Nytt legemiddelregister gir mulighet å studere omfanget av legeshopping

Det nye reseptregisteret NorPD ved Nasjonalt folkehelseinstitutt i Norge gir mulighet for å avdekke omfanget av legeshopping/”doctor shopping” etter vanedannende legemidler/”addictive drugs”.
Dette er studert av Rolf B. Winther i en mastergradsoppgave ved NHV.


2009-03-25
Goda exempel på psykiatrisk vård diskuteras på Island

Psykisk hälsa och ohälsa är svårbedömd. För behandling, rehabilitering eller utbildning krävs forskningsförankrad evidens, men det finns inga enkla recept för åtgärder med god vetenskaplig evidens.
Många, inte minst politiker, tror dock att det finns koncensus och en vetenskaplig modell bland forskarna om vad som har vetenskapligt stöd, säger Lars Fredén.
Vid konferensen New Perspectives Best mental health practices, på Island, ska de goda exemplen belysas.


2009-03-24
Den nordiska kompassen pekar nu mot NHV

På torsdag kommer generalsekreteraren i Nordiska ministerrådet Halldór Ásgrímsson till NHV för att delta i ministerrådets institutionsseminarium.
Island leder samarbetet i ministerrådet under 2009 under parollen ”Den nordiska kompassen”. Den nya kommunikationsstrategin för det nordiska samarbetet presenteras vid seminariet.


2009-03-17
Planering och ledning inom hälsosektorn måste vara lyhörd inför samhällsförändring

Befolkningens sjukdomsbild förändras snabbt när det gäller etnicitet, ålder och struktur. Hur ska sjukhusen och dess ledare förhålla sig till detta? Frågan ställs på norska Handelshøjskolen BI:s seminarium vid NHV i april. Nya lösningar på nya problem är receptet. 


2009-03-13
Grounded theory på NHV tar in studenter utifrån

För alla studenter och doktorander med pågående grounded theory-studier bjuder NHV-docent Ulrika Hallberg in till ett heldagsseminarium den 1 juni. Sedan följer intensivstudier och handledning. Kursen motsvarar 1,5 ETCS.


2009-03-12
Förare med funktionshinder kan hindras av trafiksäkerhetskrav

Samhällets krav på säkra vägar kan få effekter för bilförare med sjukdomar och/eller skador genom att de får försämrad mobilitet.
– Det händer att förare med funktionshinder tvingas offra sin rätt till mobilitet, därför att de tester som genomförs inte tar hänsyn till erfarenhet av att köra bil och genomförs i miljöer som inte är bekanta för individen säger Anna-Stina Ponsford, Master of Public Health.


2009-03-10
Sjukhussammanslagningen i Göteborg bättre förberedd men Reykjaviks mer framgångsrik

Motiv, metod och resultat vid två nordiska sjukhussammanslagningar har studerats i en mastersuppsats vid NHV.
– I Reykjavik kom man mycket nära målet med sammanslagningen, men det gjorde man inte i Göteborg, säger Gunnar Olafsson.


2009-03-04
NHV:s första diplom i Smittskydd/Vårdhygien utdelade

Två norska hygiensjuksköterskor, Arnold Jensen och Børre Johnsen blev först med att få diplom i Smittskydd/Vårdhygien vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Båda är nu antagna till NHV:s masterutbildning.  


2009-03-03
Ny metod visar befolkningens konsumtion av välfärdstjänster

Välfärd och trygghet är viktigt för alla. När förändringar av systemet görs är det viktigt att förstå konsekvenserna för den enskilde.
– Eftersom alla pratar om att välfärdssystemet inte fungerar bra har jag arbetat med en metod som gör det möjligt att se hur systemets alla komponenter sammantaget fungerar i relation till den enskilde, säger Göran Hallman.
Metoden presenteras i en mastersuppsats vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.


2009-03-02
Sjätte nordiska forskarkonferensen om hälsofrämjande arbete

Den sjätte nordiska forskarkonferensen om hälsofrämjande arbete ”The Role of Health Promotion in the Transition of the Nordic Welfare States” kommer att äga rum i Göteborg 20-22 Augusti 2009. Tiden för inlämning av abstracts är förlängd till den 25/3.


2009-02-23
Risk att klienten tappas bort trots myndigheters samverkan

Samverkan mellan organisationer och professioner är viktigt för att personer med komplex problematik ska kunna återgå till arbetslivet. Byråkrati och regler riskerar dock att hamna i fokus istället för klienten.
– Vid organisering av samverkan måste man utgå från individernas behov för att uppnå en gemensam målsättning, säger Ulla Wihlman som disputerar vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap den 27 mars.


2009-02-18
Sjukhussammanslagningar granskas vid NHV

Ett tidigt exempel på när flera sjukhus blir en stor administrativ enhet är Sahlgrenska Universitetssjukhuset som bildades i mitten av nittiotalet. Nordiska efterföljare i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn och nu Århus utgör en trend. Även i övriga Europa sker sammanslagningar.
– Men vi har ännu inte lärt oss genomföra sammanslagningarna på ett tillräckligt skickligt sätt, säger professor Johan Calltorp vid NHV, tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen. 
Forskare och experter kommer att analysera fenomenet vid NHV i maj.


2009-02-17
Ändrad kurstid samt vissa ändringar beträffande särskild behörighet för kursen "Praksis- og projektarbejde...", hösten 2009

2009-02-13
Stort intresse för Universell Design i nordisk/baltisk samverkan

De kurser som hållits i Universell Design i Göteborg och Riga har rönt sådant intresse att alla sökande inte kunnat beredas plats.
– Efterfrågan på kurser som utvecklar ämnet är nu mycket stor, säger kursledare Evastina Björk vid NHV. 


2009-02-12
Ändrad kurstid för "Hälsa, stress och coping II" hösten 2009

2009-02-11
Chefer med förståelse för privatlivet bra för hälsan

En organisationskultur kan stödja medarbetares balans mellan arbete och privatliv om cheferna förstår vikten av detta. Kulturen bör präglas av flexibilitet och samarbete.
– Cheferna bör visa engagemang, tillit samt ge feedback och stöd, säger Stingerdur Olafsdottir, Master of Public Health vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.


2009-02-10
Medialt intresse för gömda barn på välbesökt Solstickanseminarium

Ofta har gömda barn erfarenhet av krig, våldsamma konflikter och övergrepp.
Dessutom utsätts de för psykosocial stress under flykten och asylprocessen.
– Flyktingbarn som lever gömda utgör en än mer sårbar grupp och är i många avseenden osynliga, sade Henry Ascher på Solstickeseminariet.
Fokus var hälsa och mänskliga rättigheter.


2009-02-05
Ändrad ansökningsperiod till MPH-programmet

2009-01-16
Ny avhandling/Kvinnor med sexuella barndomstrauman stärks i självhjälpsgrupper

Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem. Vårdens kunskap om övergrepp i barndomen som tänkbar orsak till sjukdom är begränsad vilket kan ge felaktiga diagnoser.
– Utsatta kvinnors psykiska symptom kan minskas genom samtal i deltagarstyrda självhjälpsgrupper, säger GullBritt Rahm som disputerat vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, i Göteborg.


2009-01-16
Förbättrad behandling för barn med cerebral pares, CP

Föräldrar vars barn med cerebral pares (CP) fått Botulinum Toxin typ A (BTX), är positiva till ytterligare behandling med preparatet, vilket främjar barnens rörlighet. Det visar Lise Buus masteruppsats vid NHV.
– Danmark bör i likhet med Sverige upprätta riktlinjer för BTX-behandling, säger Lise Buus.


2009-01-12
Ny metod reducerar antalet uppföljningar efter tuberkulosscreening

Diagnosticering av tuberkulossmitta baserats sedan ett sekel på tuberkulin hudtest. Brita Askeland Winje visar i sin masteruppsats i folkhälsa vid NHV att blodprovet QFT kan förbättra testmetoderna.


2009-01-09
Nytt om enstaka kurser höstterminen 2009

2008-12-17
“An apple a day keeps the doctor away”
Tvärvetenskap bot mot folhälsohot

Det är med en tvärvetenskaplig approach som Alexandra Krettek och Jennie Medin publicerar sig i Scandinavian Journal of Public Health.
– Forskningsfrågan ska styra metodvalet, säger Alexandra Krettek. 
Interdiciplinära missuppfattningar och maktkamper mellan discipliner måste överbryggas, menar författarna.


2008-12-17
Mellan döden som flykt och drömmen om liv

NHV-forskning om överdoser får politiska konsekvenser

Stian Biongs avhandling beskriver i en nordisk kontext hälsans psykosociala dimensioner bland unga drogberoende män med självmordsbeteende. Norska regeringen överväger att ålägga kommunerna kartlägga dödsfall av överdos bland heroinmiss-brukare. Ett förslag behandlas nu i Oslo.
– Det visar att kvalitativ forskning kan få politiska konsekvenser som ger resultat, menar Stian Biong som disputerat vid NHV.


2008-12-15
Gunilla Backman och Paul Hunts banbrytande arbete med hälsoindikatorer publicerat i The Lancet

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna är grundad på tanken om alla människors lika värde utgör den ursprungliga grunden för rätten till högsta uppnåeliga hälsa. Denna rätt är central för skapandet av rättvisa hälsosystem. Lagom till 60-årsjubileet för deklarationen publicerar den ledande medicinska tidskriften Lancet ett temanummer om hälsa och mänskliga rättigheter.
Länk till The Lancets temanummer.

 


2008-12-11
Tryggad hälsa för alla är ännu målet för TTB-nätverket

Medborgar- och patienträttigheter ska respekteras och bästa möjliga hälsa för alla måste säkras. Dessa är än i dag huvudmålen för nätverket Tipping the Balance towards Primary Health Care.
– Arbetet lokalt i distrikten måste vara fokus för att de som inte har tillgång till en god hälsovård ska få det, säger professor John Martin vid Världshälsoorganisationen.


2008-12-09
Datum för MPH-seminarierna 2009 är nu klara

2008-11-28
Förändrad kurstid för kursen "Kvalitativ metodik I" 2009

2008-11-28
Nytillkommen kurs hösten 2009: "Public Health Science, Research Design and Research Ethics"

2008-11-25
Att vara syskon till barn med uppgivenhetssymptom

Apatiska flyktingbarn diskuteras åter offentligt. Rädda Barnens nya rapport visar samband med traumatiska händelser före flykten. Men det finns många aspekter på problematiken. Malin Svenssons första artikel i avhandlingsarbetet handlar om hur syskon till barn med uppgivenhetssymptom hanterar sin vardag. 


2008-11-14
Universell design gäller även politiker

Universell design handlar om att göra samhället tillgängligt för alla. NHV:s
kurs med fokus på kommunal planering har lockat 28 deltagare från de
baltiska staterna.
– Om vi kan få beslutsfattare att förstå att detta handlar om dem själva kan
vi lyckas med att införa konceptet på alla nivåer, säger Kristiina Sipelgas,
tjänsteman vid det estniska näringslivs- och kommunikationsdepartementet.


2008-11-11
Utländska läkare knäcker den svenska koden

Läkare med utländsk examen, en del utbildade utanför EU, blir allt fler i Sverige.  De uppskattas av patienten men kan vara osäkra på vårdkulturens mönster. NHV erbjuder nu en utbildning i hur den svenska vården fungerar.
– De kommer efter vår kurs att kunna känna sig säkrare och på bästa sätt kunna använda sin kompetens, säger kursledare Nenad Stankovic, överläkare på Handkirurgiska klinken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.


2008-11-11
"Livshändelser, hälsa och munhälsa..." & "Att förebygga osteoporos..." – Nya examensarbeten för MPH

2008-11-10
"Improving telemedicine" & "malaria interventions" – Två nya examensarbeten för MPH

2008-11-07
Tandvård och vård för papperslösa i Skåne

Papperslösa flyktingar i Skåne får rätt till vård och tandvård för 50 kronor besöket. Det har majoriteten av partierna i Region Skåne beslutat.
– Beslutet om rätten till tandvård är ett stort steg framåt, säger NHV:s docent Henry Ascher som också diskuterade saken i SVT:s Debatt den 6 november. 


2008-11-06
"gravide kvinners tanker..." & "postoperativ obstipation" – Två nya examensarbeten för MPH.

2008-11-05
Antalet apatiska barn ökar igen

I ett inslag i SVT:s Rapport den 3 november visade en kartläggning att antalet asylsökande barn som blir apatiska åter ökar. Docent Henry Ascher vid NHV bekräftade denna trend.


2008-11-03
Island i fokus vid Nordiska rådets 60:e session

Den isländska finanskrisen satte sin prägel på Nordiska rådets förhandlingar i Helsingfors. Viktiga hälso- och människorättsfrågor behandlades emellertid också. Bland annat rekommenderade rådet övriga Norden att följa Danmarks exempel när det gäller att förbjuda transfetter i livsmedel. Handlingsprogram för att skydda barn från att bli offer för männskohandel antogs också.

Isländska statsvapnet som isskulpturIslands statsminister i samspråk med Sveriges utrikesminister Carl Bildt
Diskussionerna i Helsingfors kretsade kring kris, både i ekonomin och ekologin,
som smältande glaciärer. T.v. Islands statsvapen som isskulptur. T.h. Islands
statsminister Geir H. Haarde i samspråk med Sveriges utrikesminister Carl Bildt.


2008-10-08
Ohälsa och fattigdom bland invandrare i Norden hotar folkhälsan

Nyanlända flyktingbarn Eriksboskolan 
Nyanlända flyktingbarn från Eriksboskolan med Karin Sandström vid Röda Sten.  

Invandrare i Norden blir fattigare och sjukare. Sociala och andra faktorer samverkar i en trend som i Göteborgsförorten Angered ska brytas med ett sjukhus byggt på befolkningens villkor.
– Vi vill skapa vård som tillfredställer behoven hos sin utsatta målgrupp, säger projektledare Marianne Olsson som deltog vid NHV-konferensen för forskare och yrkesverksamma inom hälsosektorn i Norden och Baltikum.
Ohälsotalen i nordost, där nästan alla har utländsk bakgrund, ligger högt över regionens.


2008-09-24
Ny busslinje till Nya Varvet

En ny busslinje (198) kommer från och med den 1 oktober trafikera sträckan mellan Kungssten och nedre delen av Nya Varvet mellan ca kl 07-09:30 samt mellan ca kl 15-17:30. Hållplatsen Örlogsvägen ligger närmast NHV.

För mer information och tidtabell besök Västtrafiks webbplats


2008-09-19
Fall bland äldre förebyggs tvärprofessionellt

I takt med att våra äldre blir fler och lever längre, samtidigt som de vill förbli självständiga i så stor mån som möjligt, är fallolyckor ett växande problem. För att på bästa sätt förebygga fall bland äldre krävs en struktur för tvärprofessionellt samarbete både inom hemsjukvården och på sjukhem, menar Bente Gunnarshaug i sitt MPH-examensarbete.


2008-09-08
Ny Master of Public Health: "...lättare psykisk ohälsa hos kvinnor och män..."

2008-09-01
Ny metod för att mäta livskvalitet hos strokepatienter

Människor som drabbats av stroke kan genom rehabilitering återfå många av de förmågor de förlorat. På så sätt kan deras livskvalitet höjas avsevärt. Men för att avgöra bästa behandlingsmetod krävs kunskap om patienternas livskvalitet, något som tidigare saknats för denna patientgrupp i Danmark. Ingrid Muus har i sin avhandling tillgodosett detta behov genom att utveckla ett nytt slags frågeformulär där patienter själva värderar sin livskvalitet.


2008-08-28
Paul Hunt blir hedersdoktor vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg

Professor Paul Hunt, Nya Zeeland, utses tillsammans med professor Jussi Huttunen och professor Vappu Taipale, båda från Finland, till hedersdoktorer vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). De promoveras vid NHV:s installations- och promotionshögtid fredagen den 29 augusti.

Vart tredje år håller NHV en högtidlig ceremoni med doktorspromovering och professorsinstallation. I år kommer 14 doktorer att promoveras samt 6 professorer inom folkhälsovetenskap att installeras. Dessutom utses hedersdoktorer; i år utses följande personer:

Professor Paul Hunt, numera bosatt i Storbritannien, utses till hedersdoktor på grund av sitt mångåriga och starka engagemang för mänskliga rättigheter. Han har varit med och utvecklat många banbrytande guidelines, de senaste under rubriken ”Human Rights Guidelines for Pharmaceutical Companies on Access to Medicines”. Han har också suttit vid FN-kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och publicerat en stor mängd rapporter inom dessa ämnen.

2002 utsågs Paul Hunt till FN:s förste särskilde rapportör för rätten till högsta uppnåeliga fysiska och mentala hälsa, en post han haft fram till i år. I sina specifika mål för rätten till hälsa arbetade han med två interrelaterade teman, ”fattigdom och rätten till hälsa” samt ”stigma och diskriminering i relation till rätten till hälsa”. 2007 lämnade Paul Hunt in en rapport om hur dagens regler i Sverige står sig gentemot internationella konventioner och överenskommelser. Han lyfte där fram Sveriges viktiga internationella arbete för hälsa och mänskliga rättigheter men visade också på brister i medvetenheten om de inhemska förhållandena. Rätten till sjukvård för asylsökande och papperslösa flyktingar kritiserades och att Sverige inte hade inkluderat samernas och andra minoriteters specifika krav i relation till hälso- och sjukvården.

Professor Jussi Huttunen utses till hedersdoktor på grund av sin roll i ledningen av det finska folkhälsoinstitutet – KTL. Han spelade under närmare 25 år en central roll i uppbyggandet av folkhälsoområdet i Finland. I mitten av 1970-talet var han chef för Folkhälsolaboratoriet och 1982 utsågs han till generaldirektör för KTL. Han behöll denna ställning fram till 2003. Under hans ledning utvecklades institutet till ett internationellt ledande forsknings- och expertinstitut med betydande service- och referenslaboratorieuppgifter. Personalen fördubblades samtidigt med en vidareutveckling av vetenskaplig forskarutbildning och fortbildning. Han har även varit utredare för Social- och hälsovårdministeriet i Finland, samt aktiv internationellt i organisationer som WHO, EU med flera. Han har nyligen gått i pension.

Professor Vappu Taipale utses till hedersdoktor på grund av sin roll i ledningen av Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården – Stakes. Hon har nyligen gått i pension från tjänsten som generaldirektör, en post hon innehaft sedan 1992. Dessförinnan var hon generaldirektör för social- och hälsostyrelsen från 1984 samt social- och hälsovårdsminister 1982-1984. Under hennes långa och mångsidiga karriär har hon arbetat med ämnen såsom kön och jämlikhet, mental hälsa, flyktingar, rehabilitering och sexuellt utnyttjande av barn. Hon har även engagerat sig inom FN-universitetet, WHO, EU, det europeiska samarbetsprogrammet COST och den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen IPPNW.

Installations- och promotionshögtiden inleds i Aulan kl. 13.00.
Adress: Nya varvet, hus 25 i Göteborg. Välkomna!

Mer information finns att läsa på vår webbplats på www.nhv.se/hogtid2008 

För mer information kontakta: Rektor Göran Bondjers,
e-post: This is a mailto link, telefon: +46 (0)31 693920 eller utbildningschef Kate Runeberg, e-post; This is a mailto link,
telefon: +46 (0)31 693906

Emma Ricknell

Tf Informatör

Telefon: +46 31 693 962

E-post: This is a mailto link

www.nhv.se


2008-08-22
Installations- och promotionshögtid vid NHV 29 augusti 2008

Vart tredje år håller NHV en högtidlig ceremoni med doktorspromovering och professorsinstallation. I år kommer 14 doktorer promoveras samt 6 professorer inom folkhälsovetenskap att installeras. Dessutom utses tre hedersdoktorer.

Promovendi 2008 Installandi 2008
Hedersdoktorer Marita Eastmond

Paul Hunt Läs motivering här

Mika Gissler
Jussi Huttunen Läs motivering här Eva Johansson
Vappu Taipale Läs motivering här Bengt Lindström
Cecilia Stålsby Lundborg
Doktorer Karin Ringsberg
Geir Vegard Berg
Claudia Cabrera
Eva Clausson
Arild Olaus Granerud
Anette Häggblom
Lene Povlsen
Hildegunn Sagvaag
Louise Silwer
Elisabeth Willumsen
Bengt Åhgren
Synnöve Ödegård
 
Frånvarande vid ceremonin:
Erik Blas
Ellen Blix
Kaja Põlluste

Installations och promotionshögtiden inleds i NHV:s aula kl. 13.00. På programmet står bland annat ett framförande av hedersdoktor Paul Hunt, ett välkomsttal av rektor Göran Bondjers samt körsång av Chalmers Sångkör.

Väl mött den 29 augusti!

Saknar du festskriften från högtiden? Maila till Emma Ricknell om du vill ha den skickad till dig eller ladda hem den webbanpassade versionen nedan.

Inledning sid 1-13

Promovendi - hedersdoktorer sid 14-17

Promovendi - doktorer sid 18-19

Promovendi - doktorer sid 20-21

Promovendi - doktorer sid 22-23

Installandi sid 24-40

 

 

 


2008-08-12
Restplatser på kurser hösten 2008

2008-07-11
Bästa MPH 2007 blev - "Fall blant pasienter i hjemmet og i sykehjem og betydning av tverrfaglighet og mestring".

"Fall blant pasienter i hjemmet og i sykehjem og betydning av tverrfaglighet og mestring"

Författad av; Bente Gunnarshaug (NO)

Bedömningsgruppens motivering:

MPH examensarbetet 2007:23 har ett tema som är viktigt ur folkhälsoperspektiv med tanke på den åldrande befolkningen. Vi lever längre och därmed ökar risken för fall – något som har stora ekonomiska implikationer för samhället.

Arbetet är mycket lättläst, tydligt skrivet samt följer NHV:s riktlinjer för examensarbetets utformning. Författaren visar både teoretisk medvetenhet samt vetenskapligt tankesätt. Detta blir särskilt framträdande då resultaten är tydligt återgivna och utmynnar i rekommendationer för att i framtiden undvika fall hos äldre. Författaren understryker också vikten av tvärfackligt samarbete, vilket i framtiden kommer att bli allt centralare för att hantera folkhälsorelaterade problem.

Vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap godkändes under 2007 sammanlagt 23 MPH examensarbeten. Bedömningsgruppen som fick i uppdrag att utse ”Bästa MPH examensarbete 2007” bestod av professor Mika Gissler och docent Alexandra Krettek.

Ladda ner uppsatsen genom att klicka här

Göteborg den 20 maj 2008


2008-07-01
Kursprogrammet 2009 ute nu!

2008-06-27
Nu är det möjligt att söka till MPH-programmet som startar i januari 2009!

2008-06-27
Resestipendier för MPH- och forskarstuderande

2008-06-23
Ny Master of Public Health: Musculoskeletal Pain and Level of Education...

2008-06-19
Utvärdering av folkhälsoarbete viktigt i nystartat centrum

Nordic Centre for Health and Social Assessment

ett nytt utvärderingscentrum på NHV

NHV har tillsammans med Västra Götalandsregionen startat ett utvärderingscentrum, NCHSA - Nordic Centre for Health and Social Assessment.

Lars Edgren har utsetts till centrumchef. Han knyts också till NHV genom en adjungerad professur i Health Management.

Man kommer på uppdrag att utvärdera verksamheter inom folkhälsa, rehabilitering, vård och omsorg, speciellt samverkan och "integrated care". Centrat har kontor på NHV. Hemsida är under uppbyggnad. Ett första arbete i Norge har påbörjats.

Kontaktuppgifter:

Lars Edgren adj professor NHV

Lars Edgren NCHSA Tel. 031-693918 eller 0767-69391 This is a mailto link 

Länk till  www.nchsa.se


 

Uppdaterat Susanne Lj Westergren informatör NHV


2008-06-18
Graviditet en fara för invandrarkvinnor i Europa

Att föda barn i dagens Europa är fortfarande inte utan risk. För en särskilt sårbar grupp kvinnor, invandrade mödrar, visar studier i olika europeiska länder en negativ trend i deras perinatala hälsosituation. Exempel på denna utveckling från olika europeiska länder diskuterades under en konferens, Perinatal health in immigrants in northern Europe, som hölls vid NHV 16-17 juni.

Perinatal hälsa fortsätter att vara ett problem i Europaregionen. Medan situationen överlag är bättre i EU och Norden jämfört med till exempel Kaukasus, kvarstår allvarliga problem inom dessa länder. Det finns subgrupper som uppvisar dödstal för både mödrar och nyfödda som är lika höga som i Afrika söder om Sahara. Invandrare är ett exempel på en sådan subgrupp, som också stod i fokus under konferensen.

Studier visar att negativa perinatala utfall såsom dödfödsel, handikapp och sjukdomar orsakade från graviditet och barnafödsel är mer vanliga bland invandrare, men de visar också att gruppen inte är homogen. I en dansk studie som bygger på samkörning av olika register står det klart att stora skillnader i antal dödfödslar existerar inom den invandrade minoriteten.

I Danmark kommer de fem största invandrargrupperna från Turkiet (den överlägset största gruppen), Libanon, Pakistan, före detta Jugoslavien och Somalia. Studien påvisade att inga förhöjda risker för dödfödsel fanns för invandrargrupperna från Libanon och f.d. Jugoslavien:

- De gjorde lika bra ifrån sig som den danska gruppen, sa Sarah Fredsted Villadsen (Köpenhamns universitet), som presenterade studien under konferensen.

En svensk studie av förekomsten och risken för förlossningsskador i slutmuskeln visar att invandrade kvinnor födda i Afrika och Asien har en markant högre risk för sådana skador jämfört med kvinnor födda i Sverige. Studien, som utfördes vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet, visade dock också att mödrar med turkisk och f.d. jugoslavisk bakgrund hade lägre risk för samma åkomma.

Eamonn Sheridan, genetiker vid Leeds Institute of Molecular Medicine, presenterade ytterligare ett exempel på en sårbar invandrargrupp som särskiljer sig från andra, nämligen pakistanska kvinnor i staden Bradford i norra Storbritannien. Spädbarnsdödligheten i Bradford hör till de högsta i landet, och antalet genetiska sjukdomar är proportionellt högre jämfört med andra städer.

När ett forskarteam studerade pakistanska kvinnors släktträd genom en omfattande studie av barnafödslar i Bradford, fann man att förekomsten av ingifte inte bara är väldigt hög i Bradford; den verkar öka. Det är också ett känt faktum att majoriteten av de pakistanska invandrarna kommer från ett och samma område i Kashmir.

Det är ingen nyhet att födelseutfallen bland pakistanska kvinnor är mindre fördelaktiga och att gruppen praktiserar ingifte, sa Eamonn Sheridan, men ett problem uppstår om deras kulturella traditioner kan kopplas till orsakerna bakom Bradfords höga dödlighetstal och abnormalt höga förekomst av genetiska sjukdomar. Eamonn Sheridan avslutade självkritiskt med att konstatera att genetiker återupprepade gånger misslyckats med att engagera sig i frågan:

- När vi går ut och säger till kvinnorna att inte gifta sig med sina kusiner, har det ingen påverkan. Och vem är förvånad över det?

Socioekonomiska och sociokulturella aspekter avseende det perinatala hälsoproblemet bland invandrare var centralt för diskussionerna vid konferensen. Förutom ingifte togs andra frågor såsom moderns ålder, kvinnlig omskärelse, kulturella uppfattningar kring hälsa, faktorer kopplade till tiden före migrationen och utbildnings- och inkomstnivåer.

Kulturella traditioner och trosföreställningar finns emellertid inte bara hos invandrarfamiljer.

- Vårdpersonal har också traditioner och kulturer, inte bara vårdtagarna, sa Birgitta Essen från Uppsala universitet under hennes presentation ”Perinatal morbidity in immigrants – do socio-cultural factors matter?”

Birgitta Essens avhandling beskriver en ökad risk för perinatal dödlighet hos en subgrupp invandrarkvinnor från Etiopien och Somalia. Dessa kvinnor använde sig av särskilda strategier under graviditeten, strategier som byggde på deras kulturella trosföreställningar och erfarenheter från hemlandet. Det kunde bestå i att undvika kejsarsnitt eller inte söka perinatal vård när det behövdes. Dessa strategier kunde dock inte ses stå bakom alla dödsfallen som potentiellt hade kunnat undvikas. Brister i vården och kommunikationssvårigheter var också viktiga förklaringsfaktorer. Vårdpersonal har väldigt specifika uppfattningar om vissa kvinnor och födelseutfall enligt Birgitta Essen, och saknar förmågan att hantera situationen på ett mer passande sätt:

- Den utlöser inte vår förmåga att lösa problemet på sammas sätt som uppenbara biomedicinska lösningar gör, sa hon.

Andra orsaker förutom socioekonomiska och sociokulturella faktorer bland invandrare var således också i fokus under konferensen, till exempel problem med översättare, lika tillgång till vård och diskriminering.

Konferensen organiserades av programmet för migration och hälsa vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i samarbete med COST-nätverket för migration och hälsa samt det nordiska nätverket för hälsa hos flyktingbarn.

Text av: Emma Ricknell


2008-06-16
Ny Master of Public Health: Tuberkulose blandt børn og unge i arktis...

2008-06-13
Nytt Nyhetsbrev 2008-03 finns att läsa nu!

2008-06-13
Vad har ultramodern datateknik gemensamt med stödkurser för utländska läkare?

2008-06-10
Ny Master of Public Health: Foreldreerfaringer med barnehabilitering...

2008-06-04
Ministerbeslut om nytt nordiskt kunskapscentrum på Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Nordiska social- och hälsoministrarna möttes i Visby 2-3 juni. I år är Sverige ordförandeland i Nordiska ministerrådet och därför värd för mötet mellan de nordiska social- och hälsoministrarna.


2008-06-02
Nordiska folkhälsopriset 2008 går till professor Danuta Wasserman

2008-05-30
Gemensam nordisk kunskapsbank förslag från NHV vid ministermötet i Visby 2-3 juni

Nordiska ministerrådets har möte i Visby den 2 till 3 juni 2008

Nordiska social- och hälsoministrarna möts i Visby, Sverige är i år ordförandeland i Nordiska ministerrådet och därför värd för mötet mellan de nordiska social- och hälsoministrarna.

De nordiska länderna samarbetar om folkhälsa inom det Nordiska ministerrådet för social- och hälsovårdsfrågor.


Nordiska högskolan för folkhälsovetenskaps kommer då att lägga fram en forskningsöversikt och förslag om upprättande av en gemensam nordisk kunskapsbank och ett fortsatt nordiskt samarbete.


Läs mer på svenska regeringen hemsida här

 

Text Susanne Lj Westergren Informatör NHV


2008-05-30
Solstickepriset år 2008 till Barnläkare Henry Ascher

Barnläkare Henry Ascher har tilldelats årets Solstickepris

Motoveringen är; ”För att ha verkat för att alla barn, som permanent eller tillfälligt vistas i Sverige åtnjuter ett omhändertagande, som överensstämmer med Barnkonventionens stadgar”.

Solstickepriset
Solstickepriset inrättades år 1986 som ett led i Solstickans 50-årsjubileum. Det utdelas för att hedra en person som har gjort en personlig insats utöver det vanliga - och helst utom ramen för sitt vanliga yrkesarbete - inom de områden som avses med ändamålsbestämningen i stiftelsens stadgar. Priset delas ut en gång om året och prissumman är för närvarande 100 000 SEK.

Saxat från Solstickans hemsida

Solstickepriset delades ut i Nya Sällskapets lokaler i Stockholm. Vinnaren presenterades under den traditionella lunchen och prinsessan Christina delade ut priset.


Foto: Dagens Bild / Jajja Deboussard

Henry Ascher är även universitetslektor på NHV och hans undervisning och forskning här rör frågor kring "Flyktingskap migration och hälsa".

Text Susanne Lj Westergren informatör


2008-05-23
Så här blev Riksdagens nya vårdlag för flyktingars rätt till vård.

2008-05-23
Isländska sjukhusdirektörerna på besök på NHV

I veckan har en grupp representanter för de isländska sjukhusdirektörerna varit på besök på NHV. De har deltagit i ett endagarsseminarium som kretsat kring managementfrågor inom hälso- och sjukvården.


2008-05-22
Design för bättre hälsa, läs dagens artikel i GP om vår unika utbildning

Hur påverkar design av produkter och miljöer egentligen vår hälsa? Den frågan står i centrum vid en unik kurs i Göteborg.

Länk till hela artikeln skriven av Peder Svensson på GöteborgsPosten

 

Uppdaterat 080522 Susanne Lj Westergren informatör


2008-05-22
Folkhälsovetenskapliga avdelningen på Islands Universitet besöker NHV

I veckan hade NHV besök ifrån Islands Universitet, det var en delegation från avdelningen för Folkhälsovetenskap. Hösten 2007 skrev de båda lärosätena på ett samarbetsavtal för att bland annat främja studentutbyte, forsknings- och lärarsamarbete.


2008-05-15
Nyinsatt kurs HT 2008: Design för alla i lokal samhällsplanering, 4 ECTS

2008-05-13
Ny Master of Public Health – "Udviskede professionsgrænser..."

2008-05-13
Ny Master of Public Health – "...hvordan rusmiddelproblemer kan påvirke de pårørende"

2008-05-05
"Göteborg är två städer", läs Henry Aschers artikel i GT om segregation och folkhälsa

Henry Ascher är barn- och ungdomsläkare i nordöstra Göteborg samt docent och forskar inom området flyktingskap, migration och hälsa här på NHV.

I GT har han skrivit en artikel om Göteborg som två städer, där de socio-ekonomiska klyftorna blir allt större vilket i sin tur påverkar folkshälsa och välbefinnande. Människor bor allt mer isolerade i olika stadsdelar vilket får en negativ påverkan på känslan av samhörighet mellan både folkgrupper och generationer. Detta leder till en "vi och dom" känsla.

- Kanske är jag naiv. Jag drömmer om ett Göteborg. En stad för människor, fylld av naturliga mötesplatser, platser som uppmuntrar våra möjligheter att träffas, umgås, prata, lyssna, spela musik eller schack, leka… En stad som är öppen för alla dess innevånare. En stad med ett blandat boende, med billiga bostäder. En stad där inte allt kostar pengar men som rymmer världen och ger utrymme för den, en stad som är en världsstad, skriver Henry Ascher.

Länk till artikeln

Text Susanne Lj Westergren informatör NHV


2008-04-28
Posterutställning på temat Folkhälsa och Innovation

2008-04-22
Reviderad MPH-handbok nu på hemsidan!

MPH-handbok 120 ECTS. Reviderad 2008-04-22.


2008-04-14
Ofrivilliga souvenirer från utlandet, debattartikel i Dagens Medisin NO

Risk för spridning av MRSA när vi köper vård i utlandet.

I en debattartikel i Dagens Medisin i Norge tar artikelförfattarna upp problemet med hälsoturism och spridningen av multiresistenta bakterier. Många tusen nordbor vill undvika vårdköer och reser på mer eller mindre organiserade resor till sjukhus utomlands för att få snabbare och billigare vård. Läs deras artikel här.


2008-04-11
E-learning som ett hett ämne och en stor utmaning.

En ny bok har utkommit på den amerikanska marknaden titeln är "E-Learning: 21st Century Issues and Challenges" . Evastina Björk som är projektledare för -Universell design projektet, på NHV har skrivit kapitlet om "E-learning for All".


2008-04-10
Samarbetsavtal mellan Reykjaviks Universitet och Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Ett samarbetsavtal mellan Reykjaviks Universitet på Island och Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap är upprättats.

Den 9 april undertecknade Inga Dóra Sigfúsdóttir, Ph D, rektor, School of Health and Education, Reykjavik University och Göran Bondjers, Professor, rektor på Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, ett samarbetsavtal.

- Syftet med avtalet är givetvis att befrämja den akademiska utbildningen, forskningen och utvecklingen kring frågor som rör folkhälsan, säger Göran Bondjers, rektor på NHV.

Läs mer om avtalet på vår engelska sida


2008-04-09
Suppositories can help ‘buy time’ for malaria patients

New treatment effective against Malaria parasiet, rectal artemisinins rapidly eliminate malarial parasites.

Artemisinin-based suppositories can help ‘buy time’ for malaria patients who face a delay in accessing effective, injectable antimalarials, according to research published in the online open access journal BMC Infectious Diseases.


2008-04-04
Nordiskt toppmöte om globalisering och tillväxt, direktsänds i SvT 8-9 april

Nästa vecka (15) är det Nordiskt toppmöte i Riksgränsen. Svt 24 Direkt satsar då på att täcka mötet mellan de nordiska statsministrarna, som träffas under de två dagarna vid Riksgränsen för att tala globalisering och tillväxt under svenskt ordförandeskap.


2008-03-31
Vaccinexpert Margaret Liu föreläsare vid NHVs forskningsseminarium

Utnämnd till en av “De 50 Viktigaste Kvinnliga Forskarna” är Margaret Liu, MD, övertygad om vacciners roll i att förbättra den globala hälsan. Som en av huvudföredragshållare vid forskningsseminariet “Vaccines for Global Health” som hölls vid NHV 26-28 mars, uttryckte hon:

Att använda vaccinationer är den mest effektiva sjukdomsförebyggande åtgärden.


2008-03-18
Fortsatt Nordisk-Estniskt samarbete kring ”Design för alla” i Estland

2008-03-11
Uppdaterade kursbroschyrer 2008 (pdf)

Här finner du våra kursbroschyrer i pdf-format. Filerna är anpassade för att så enkelt som möjligt kunna läsas direkt på datorskärmen. Önskar du en utskriven broschyr av god kvalitet, hänvisar vi istället till vår beställning av tryckta kursbroschyrer.

 
Kursbroschyr Masterutbildning & Avancerade kurser. Våren & Hösten 2008  
Reviderad 2008-03-11

 
Kursbroschyr Forskarutbildning. Våren & Hösten 2008
Reviderad 2008-03-11


Engelskspråkig kursbroschyr Programmes and courses. Spring & Autumn 2008
Reviderad 2008-03-11


2008-03-04
Docent Alexandra Krettek får anslag från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse

Anslag till medicinsk forskning om åldrandet.

Vid en högtidlig sammankomst på Svenska Frimurare Orden i Göteborg måndagen den 3 mars fick sex  forskare från Göteborg och Jönköping motta ett anslag om totalt 1.200 tkr. Dessa var Docent Alexandra Krettek Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap och Professorerna Stig Berg Högskolan Jönköping, Peter Friberg, Sverker Jern, Milos Pekny vid Göteborgs Universitet och Dan Mellström Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Docent Alexandra Krettek fick anslaget för sitt arbete om "Adhesionsmolekylen CD44 som en ny komponent vid instabil aterosklerotisk sjukdom"

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelsen har som ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för åldersstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården.

Frimurarestiftelsen delar även ut anslag vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Malmö, Lund, Linköping, Umeå och Helsingfors; slutsumman för årets forskningsanslag uppgår till 8.2 miljoner kronor.
 
Totalt delas årligen ut ca 30 miljoner kronor från stiftelser och fonder med anknytning till Svenska Frimurare Orden. Förutom till forskning inom pediatrik och geriatrik går bidrag även till musik-, konst- och kulturliv samt till stöd för behövande barn, ungdomar och äldre.

Text Susanne Lj Westergren


2008-03-03
Reviderad MPH-handbok ute nu!

2008-02-28
Munnen ett dolt hälsoproblem - Ny rapport om sämre oral hälsa hos funktionshindrade

Det måste vara fel att det hänger på turen om personer med funktionsnedsättningar skall få hjälp till en fräsch och funktionsduglig mun. Det borde vara en rättighet att få ett lika professionellt bemötande hos tandläkaren vare sig man kan borstar tänderna själv eller behöver en personlig assistent till hjälp. En ny rapport visar på flera barriärer som förhindrar tandvård på lika villkor.

Antalet människor med funktionsnedsättningar ökar i samhället. Detta beror delvis på att vi idag har möjligheter och kunskaper att bota allt fler sjukdomar och att allt fler barn med svåra och komplicerade sjukdomar överlever till vuxen ålder. Men även att vi kan diagnostisera fler tillstånd.

Läs hela artikeln i Social och Hälsovårdsnytt i Norden nr 1-2 2008

Titeln på rapporten: Oral ohälsa hos personer med kognitiva och/eller fysiska funktionsnedsättningar - ett dolt hälsoproblem?

ISBN 978-91-85721-32-0
ISSN 0283-1961

Forskare och författar av rapporten är; Ulrika Hallberg DrPH/socionom på NHV och Gunilla Klingberg, docent och övertandläkare Mun-H-Center, har många års erfarenhet av personer med funktionsnedsättningar, både barn och vuxna. De har gjort en rapport av fyra nya studier kring begreppet oralhälsa och funktionshinder. Studierna har olika fokus men de har alla en kvalitativ utgångspunkt med intervjuer med öppna frågor;

1. – Föräldrar till barn med svåra funktionsnedsättningar,
2. – Tandvårdspersonalens förståelse av behov och bemötande hos personer med funktionsnedsättningar.
3. – Hälso- och sjukvårdspersonalens tankar om oral hälsa hos barn med funktionsnedsättningar
4. – Vuxna personer med kognitiva och/eller fysiska funktionsnedsättningar.

Ulrika Hallberg Universitetslektor på Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, nås på  E-post: This is a mailto link Telefon: +46 (0)31 693956

Rapporten går att beställa på NHV This is a mailto link eller ladda ner här

Text Susanne Lj Westergren Informatör


2008-02-12
Vård för gömda, läs två nya artiklar i Läkartidningen från hearingen i riksdagen

2008-02-11
Stefan Thorpenberg - utnämnd till docent i forskningspolitik

Förra veckan utnämndes NHVs forskare och projektledaren Stefan Thorpenberg till docent i forskningspolitik vid Forskningspolitiska institutet inom Lunds Universitet (Research Policy Institute (RPI).

Stefan Thorpenberg är en av mycket få docenter inom forskningspolitik i Sverige. Hans docentföreläsning hade den aktuella titeln ”Forskningens förändrade villkor”. De etiska diskussionerna kring forskningen har förändrats genom årtiondena. Vad som är akademiskt gångbart och passar i dag kanske inte var lika självklart för bara 10 år sedan.

Idag har den statliga finansieringen av forskningsprojekt fått konkurrensen av externa aktörer. Frågor som hur de stora företagen påverkar forskningens utveckling är viktiga att titta närmare på. De ideala förutsättningarna har förändrats. Hur påverkar detta den enskilde forskaren och hur påverkar det samhället? Om detta handlar bland annat forskningspolitik.

Läs en kort sammanfattning av Stefan Thorpenbergs föreläsning;

”Forskningens förändrade villkor”.

Forskares förhållande till ett omgivande samhälle har ofta beskrivits som ett socialt kontrakt där forskaren finansierades av statliga medel för att utföra grundforskning, vilken först i ett längre perspektiv kunde tänkas bli nyttig. Detta kontrakt ses idag ofta som omförhandlat. Forskarna måste betydligt snabbare uppvisa resultat som kommer samhället och särskilt den ekonomiska utvecklingen till godo. Regeringars policydokument i de flesta industrinationer bygger idag ofta på begrepp som Mode 2 och Triple Helix. Särskilt Triple Helix-modellen bygger explicit på en demokratiskt korporativ bild av samhället där alla sociala intressen utan problem kan samverka, dvs de tre enheterna universitet, regering och industri.

Akademikern i elfenbenstornet
Det kan dock hittas flera olika synsätt på forskarnas roll i samhället. Ett är den klassiska bilden av forskaren som helt avskild från samhället, dvs akademikern i elfenbenstornet. Ett annat synsätt är bilden av forskaren som hörande till samhällets maktelit. Ett tredje är bilden av forskaren som semi-autonom, dvs som delaktig i samhällets utveckling men på ett kritiskt och analytiskt avstånd.

Emancipatoriskt färgade begrepp
Folkhälsovetenskapen studerad ur ett forskningspolitiskt perspektiv ger en intressant bild av hur forskare hanterat de ökade kraven på användbarhet och nytta. Epidemiologin som ursprungligen var en högst samhällsnyttig vetenskap kom ändå att förhålla sig akademiskt neutral till ett omgivande samhälle, man är ofta deskriptiv i förhållande till de problem man undersöker. Den promotiva folkhälsoforskningen startade ursprungligen som ett svar på politikers krav på hjälp med de ökade kostnaderna för samhällets sjukdomsbörda. Forskarna har dock inte passivt tjänat politikerna utan svarat på kraven genom att utveckla flera nya promotiva riktningar där emancipatoriskt färgade begrepp som empowerment (deltagande), equity (rättvisa) och equality (jämlikhet) spelat stor roll.    


FPI -Forskningspolitiska Institutet;
Grundades 1966 av Stevan Dedijer. Institutet, som då kallades Forskningspolitiska Programmet, grundades med hjälp av ett anslag från Riksbankens Jubileumsfond, och var ett av de första forskningsprogrammen inom det framväxande fältet “forskning om forskning”.

Idag handlar det om;
Forskningspolitik, forskningsorganisation och interaktion mellan akademi och indutri.
Denna forskningsinriktning inkluderar studier av policymaking kring vetenskap och forskningsfinansiering, akademiska aktörer och dynamiken inom forskningsområden - inklusive studiet av områden som astronomi, biomedicin, kemi, genetik och fysik. Inom detta område bedrivs studier av innovationsprocesser inom forskningsbaserade områden (såsom bioteknik, livsmedel och kemi) som utforskar kopplingar mellan forskningsbaserade och kommersiella aktiviteter, regionala mönster för akademi-industri-relationer, innovationspolicy samt patent och FoU-strategier på teknikintensiva områden.
Kursiv text hämtad på
http://www.fpi.lu.se/


Vill du kontakta Stefan Thorpenberg;
E-post:   This is a mailto link
Telefon: +46 (0)31 693950

 

Text Susanne Lj Westergren informatör


2008-02-04
Vem vill du nominera för Nordiska folkhälsopriset 2008

2008-01-29
Vad kostar läkemedelsrelaterad sjuklighet inom svensk sjukvård?

Forskning kring läkemedelsanvändning har blivit en allt viktigare faktor när det gäller att spara pengar och lidande. Hela vårdkedjan är ansvarig, alltifrån förskrivande läkare via apoteket, sjuksköterskan och till patienten. Det gäller att hitta de svaga länkarna för att kunna förbättra kvalitén och säkerheten i processen. På NHV startar nu ett nytt forskningsprojekt inom läkemedelsanvändning.

Läs hela artikeln om;  Vad kostar läkemedelsrelaterad sjuklighet inom svensk sjukvård?

Läs mer om NHVs forskning kring läkemedelsanvändning

Text Susanne Lj Westergren informatör

 2008-01-25
Bastu, åldrande och depression – tre nya publicerade MPH-uppsatser.

2008-01-22
Restplatser på kurser våren 2008

2008-01-17
Ny resursperson inom integrationsområdet på NHV är Kirsti Kuusela

Universitetslektor Kirsti Kuusela har under många år arbetat med integrationsfrågor både i ett nordiskt och internationellt perspektiv.Nyligen började hon sitt arbete hos oss på NHV.

Hennes kunskap tillsammans med den kompetens som redan finns på NHV inom integration, flyktingskap och hälsa har gjort det naturligt att återuppta planeringen av en ny utbildning. Nedan kan du läsa en lägre artikel om henne och den nya utbildningen.

Ny unik utbildning för chefer på integrationsområdet

Det behövs mer kunskap om integration hos chefer och politiker i kommunerna. Handläggarna ute på fältet saknar den uppbackning och förståelse som behövs. Okunnigheten försvårar arbetet och gör att positiva projekt och satsningar som görs sällan får fortleva eller tas till vara. Nu planeras för en ny unik utbildning för att öka kunskapen hos cheferna.

Hjulet har en tendens att uppfinnas om och om igen vilket är ett uppenbart är slöseri med arbetstiden, människors liv och samhällets resurser. Den kunskap och erfarenhet som i dag finns när det gäller integrationsarbete ute i kommunerna behöver man bättre ta till vara på.

– Det är viktigt att utbilda chefer nu när behovet av etnisk mångfald ökar på arbetsmarknaden. Allt fler arbetsgivare börjar se konkurrensfördelar, inte minst kompetensmässiga, som de kan nå genom ett strategiskt mångfaldsarbete. Vilket syftar till att skapa icke-diskriminerande arbetsplatser, säger universitetslektor Kirsti Kuusela.

Att arbetsgivarna börjar anställa fler människor med invandrarbakgrund är en viktig förutsättning för att man ska få den arbetskraft som behövs i framtiden. Detta gäller inte minst kommunerna. En ökad mångetnisk och mångkulturell arbetskraft och kompetens kan bli en viktig ingrediens för att klara en långsiktlig kompetensförsörjning.

– Genom utbildning kan man öka chefers och nyckelpersoners mångfaldskunskap och då förhoppningsvis påverka de attityder och föreställningar som hindrar arbetsgivare att se invandrare som resurser, säger Kirsti Kuusela. 

Pengarna stryps av retorik
Kirsti Kuusela har under många år arbetat med integrationsfrågor både i ett nordiskt- och internationellt perspektiv. Hon har gjort ett flertal uppföljande forskningsrapporter och utvärderingar av projekt som startats av olika aktörer, som skolor, svenska föreningar och invandrarföreningar. Och många av projekten och aktiviteterna har ökat och förbättrat integrationen. Men på grund av bristande kunskap hos politiker, nyckelpersoner och chefer så backas projekten inte upp efteråt.  Satsningarna blir därför ofta kortsiktiga och pengarna stryps av den politiska retoriken. Allt som medborgarna och invandrargrupperna vunnit i form av ökad kunskap och förståelse för integrationens positiva sidor och svårigheter, urvattnas och rinner ut i sanden.

– Det är en stor klyfta mellan politiska intentioner och kommunal verkställning. Integrationen påverkar fler områden än många tänker på. I dag utgör samhällets och kommunernas regler, normer och rutiner oftare hinder för invandrarna än är resurser. Så samordning och helhetssyn är avgörande, säger Kirsti Kuusela.

Behovet redan kartlagt
Kirsti Kuusela har nyligen börjat sitt arbete på Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Hennes kunskap tillsammans med den kompetens som redan finns på NHV inom integration, flyktingskap och hälsa gjorde det naturligt att återuppta planeringen av en ny utbildning. Därför hölls det första Seminariet om en Nordisk utbildning för nyckelpersoner och chefer på integrationsområdet på NHV i slutet på december. Det var en tvärvetenskaplig samling sakkunniga från de nordiska länderna som deltog.

Att det behövdes mer kunskap om integration hos chefer och politiker i kommunerna var alla överens om. Detta har kunnat fastställas genom en rad vetenskapliga studier, rapporter och praktisktarbete på kommunnivå runt om i Norden.

Chefernas egna önskemål
En omfattande marknadsundersökning som NOPUS (Nordiska utbildningsprogrammet för utveckling av social service) institutionschef Kathrine Telcs redovisade under första seminariedagen, visade på vilken kunskap cheferna själva upplever att de saknar och inom vilka områden de vill utveckla sig när det gäller integration. Här följer några av de punkter som kom fram;

• Kulturellförståelse, religioner, traditioner, könsroller
• Sociala och hälsorelaterade förhållanden i olika länder
• Hur man arbetar för att förändra attityder i den egna organisationen
• Hur man samverkar i integrationsområdet mellan kommuner, statliga institutioner, frivilligorganisationer mm
• Ta del av erfarenheter från andra länder
• Arbetsmarknadsfrågor och integration hur samverka

Nordisk nytta
Att göra gemensamma kurser för Chefer i hela Norden har den fördelen att erfarenhetsutbytet blir stort. Även inom utbildning för nyckelpersoner är detta av stor betydelse. Dessutom ökar möjligheterna till naturliga nätverk.

– Nätverk är viktiga för att man ska kunna utbyta erfarenheter och få stöd i arbetet, men de är också viktiga för rekrytering och ökar motivationen, säger Kirsti Kuusela.

Ytterligare en fördel med tvärnationella kurser är att man skulle kunna förlägga kurstillfällena till olika länder. På det sättet får man ytterligare en bild och dimension på hur lika och olika vi arbetar. Det enda som kan stöta på lite problem är språket. Men detta får man se hur man kommer lösa.

Folkhälsa och integration
Eftersom integrationen har stor påverkan på folkhälsan är det självklart att hälsa och ohälsa blir viktiga ämnen att ta upp. Hur kan vi förbättra hälsan för enskilda, barn och familjer? Vilka kulturella barriärer behöver rivas och överbryggas för att vi skall se de verkliga behoven?

– Det är väsentligt att se hur vi på bästa sätt kan stödja invandrargrupper, flyktingar och asylsökande? Här finns mycket att lära av varandra, för integrationen är ju en tvåvägskommunikation, säger Kirsti Kuusela.

Kursstart 2009
Det planeras nu för en första utbildning på 10 ECTS poäng och med påbyggnadskurser på 5 och 10 ECTS inom olika specialområden. Eventuellt blir det även en diplomutbildning inom området. Utbildningen behöver anpassas efter olika grupper och deras särskilda behov. Kursstart för första kursen planeras till vårtterminen 2009.


Konferens 2008 
Det kommer att anordnas en konferens för sakkunniga forskare, chefer och personer på fältet hösten 2008. Ett tänkbart tema på konferensen kunde vara ”Vad är integration i praktiken och vad kostar det att inte arbeta med integration”?

– En annan viktig aspekt är givetvis att en välfungerande integration förebygger diskriminering och rasism. Chefer och andra nyckelpersoner är viktiga aktörer i arbetet att motverka den strukturella diskrimineringen som finns i dagens Sverige, säger Kirsti Kuusela.

Text Susanne Lj Westergren informatör NHV 080117


2008-01-15
Ett hemland kan bestå av många platser. Ny bok om - "Globala familjer".

Globala familjer - Transnationell migration och släktskap

(red Marita Eastmond & Lisa Åkesson, 2007).

"För många migranter utspelar sig vardagslivet på flera platser samtidigt. Relationer och familjeekonomi, livsmål och identiteter formas inom ett socialt sammanhang som spänner över nationsgränser. Genom transnationella relationer knyts geografiskt skilda världar ihop och blir i många fall ett ”hemland” som består av flera platser. Globala familjer handlar om samspelet mellan migranters liv i Sverige och de globala gemenskaper de ingår i.

Familj och släktskap utgör grunden i de flesta transnationella nätverk. Vad är det som gör att släktskap kan hålla samman människor över tid och rum? Globala familjer ger svar på detta med ett antal etnografiska studier som utgår från migranters egna erfarenheter och perspektiv. Boken visar hur nära familjerelationer skapas geografiska avstånd till trots, men också hur människor försöker hantera de komplexa och ibland motstridiga krav som transnationella liv innebär.
Med en antropologisk utgångspunkt ger boken inblickar i och knyter samman två teoretiska inriktningar av hög aktualitet; den ena handlar om transnationell migration, den andra rör samtida forskning om familj och släkt."

Häftad, 320s Gidlunds förlag
ISBN 978-91-7844-743-5

Boken är en antologi med 10 medförfattare i redaktionen finns professor Marita Eastmond på NHV och socialantropolog Lisa Åkesson Göteborgs Universitet

Ur innehållet:

Marita Eastmond: Familjens välfärdsprojekt. Att återskapa
hem och vardagsliv på flera platser

Ann-Catrin Emanuelsson: ”Ska vi återvända, stanna eller
pendla?” Politiska förändringar i Kurdistan och transnationell
dynamik i kurdiska flyktingfamiljer i Sverige

Maria Eriksson Baaz: Börda och stöd. Kongos betydelse för
svenskkongolesiska familjer

Sara Johnsdotter: Dumpning av svensksomaliska barn? Om
familjer, föräldrar och barn i en transnationell kontext

Charlotte Melander: Sociala stödformer inom svensksomaliers
transnationella släktnätverk

Karin Norman: Svärmor, hus och pengar. Kosovoalbaners
släktskapsrelationer i ett transnationellt perspektiv

Erik Olsson: Familjens plats. Återvandring bland Sverigechilenska
familjer

Annika Rabo: ”Familjen betyder allt” eller ”Vi blir snart lika
kalla som svenskarna”. Assyrier/syrianer i Södertälje

Mikkel Rytter: Giftermål över gränserna. Arrangerade äktenskap
bland dansk-pakistanier i Malmö

Lisa Åkesson: Svenskkapverdeaner. Nya generationer, förnyade
tillhörigheter

Länk till Adlibris där man kan köpa boken

Kontaktuppgifter; Marita Eastmond
Mail; This is a mailto link
Telefon: +46 (0)31 693973

 

Uppdaterat 080117 Susanne Lj Westergren Informatör


2008-01-15
Ny bok " Social ulighed i sundhed blandt børn og unge” antologi, 19 børnesundhedsforskere.

De giver for første gang et samlet overblik over den eksisterende viden på området, beskriver mekanismerne bag ulighederne, og kommer med forslag til, hvor man kan gøre en indsats.

Social status præger børns sundhed fra fødslen
Når en kvinde fra en af de dårligst stillede sociale grupper i Danmark føder et barn, er der større risiko for at barnet har lav fødselsvægt, bliver født for tidligt eller dør. Det bekræfter helt nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Som medförfattare finns Docent och Universitetslektor på NHV, Ina Borup. Hon har skrivit kapitel nr 13 - Social ulighed: Sundhedsvæsenets og de forebyggande ordningers betydning.

För mer information läs på Statens Institut for Folksundhed 

Läs artikel i tidningen Politiken;
Social status præger børns sundhed
Har mødrene en kort uddannelse, smitter det uundgåeligt af på deres børns vilkår.
Av Kaare Skovmand

Läs artikeln i Berlingske
Børns sundhed præges af social status
Lavt uddannelsesniveau hos moderen kan have en negativ effekt på barnets sundhed allerede fra fødslen.
Av Berlingske Research, Søren Bo Lyllof

Kontaktuppgifter; Ina Borup
E-post:   This is a mailto link
Telefon: +46 (0)31 693941

Uppdaterat 080115 av Susanne Lj Westergren Informatör

 


2008-01-09
Nätverk nära barnen kan förebygga svåra uppgivenhetssymtom.

I en artikel i Läkartidningen den 8 januari summeras den vetenskapliga konferensen om barn med uppgivenhets som arrangerades på NHV i april förra året.

Orsakerna till att många barn insjuknat i Sverige är sannolikt komplexa. Och de epidemiologiska data som finns talar för att flyktingpolitiken och asylprocessen spelar en viktig roll.

I artikeln tar Henry Ascher, docent, överläkare, NHV,tillsammans med Torgny Gustavsson, överläkare, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Växjö, upp de givande diskussioner och föredrag som hölls på konferensen.

  • Om manipulation och förgiftning.
  • Om att arbetet måste vila såväl på vetenskap och beprövad erfarenhet som på ett barnrättighetsperspektiv.
  • Om hur man kan förebygga svåra uppgivenhetssymtom.
  • Om behandling i integrerade multidisciplinära verksamheter. 

Konferensen anordnades av Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn tillsammans med Flyktingbarngruppen i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri. Konferensen anordnades med stöd av NHV, Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, UNICEF Sverige och Allmänna barnhuset.

Läs hela artikeln här

Text Susanne Lj Westergren


2007-12-21
Förändrad MPH-utbildning vid NHV

2007-12-20
Introduksjonskursus til infektionshygiene ges nu också hösten 2008!

Läs mer om kursen i kursbeskrivningen.


2007-12-18
Resestipendier för MPH- och forskarstuderande

Du som är student vid NHV och antagen till MPH-programmet eller forskarutbildningen kan nu ansöka om resestipendium för resa inom Norden, Baltikum eller Nordvästra Ryssland. Tio stipendier á 5 000 SEK finns tillgängliga. Syftet med resan skall vara att erhålla mer erfarenhet av nordiska förhållanden och att därefter använda erfarenheten i MPH-arbete eller avhandlingsarbete. Vice-rektor fattar beslut om ansökan.

Sista ansökningsdag för resor under vårterminen 2008 är 31 januari 2008.
Sista ansökninsdag för resor under höstterminen 2008 är 31 augusti 2008.
(Ansökan måste vara NHV tillhanda senast dessa datum.)

Ansökan, som skall rymmas på max 2 A4-sidor, skall innehålla följande information:
* Syftet med resan i relation till utbildningen vid NHV
* Resans innehåll
* Kostnadsberäkning

Ansökan sänds till:
NHV
Utbildningssamordnare Jenny Wilde
Box 12133
SE-402 42  Göteborg
SVERIGE

Vid ansökan senast 31 januari 2008 – ange diarienummer U35/07:452 som referens i ansökan.


2007-11-28
Ny unik utbildning för chefer på integrationsområdet

Det behövs mer kunskap om integration hos chefer och politiker i kommunerna. Handläggarna ute på fältet saknar den uppbackning och förståelse som behövs. Nu planeras för en ny unik utbildning för att öka kunskapen hos cheferna.

Det hölls ett första seminariet om en Nordisk utbildning för nyckelpersoner och chefer på integrationsområdet på NHV nu i veckan. Det var en tvärvetenskaplig samling sakkunniga från de nordiska länderna som deltog.

Initiativtagare var Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap NHV och universitetslektor Kirsti Kuusela som nyligen börjat sitt arbete här. Hennes kunskap tillsammans med den kompetens som redan finns på NHV inom integration, flyktingskap och hälsa gjorde det naturligt att återuppta planeringen av en ny utbildning.

Att det behövdes mer kunskap om integration hos chefer och politiker i kommunerna var alla överens om. Detta har kunnat fastställas genom en rad vetenskapliga studier, rapporter och praktisktarbete på kommunnivå runt om i Norden.

Dessutom visade en omfattande marknadsundersökning som NOPUS (Nordiska utbildningsprogrammet för utveckling av social service) institutionschef Kathrine Telcs redovisade under första seminariedagen, på vilken kunskap cheferna själva upplever att de saknar och inom vilka områden de vill utveckla sig när det gäller integration.

Det är dessa erfarenheter som kommer att ligga till grund för framväxten av den nya utbildningen.

Kurs och konferens 2008

Det planeras nu för en första utbildning vt 2009 på 10 ECTS poäng och med påbyggnadskurser på 5 och 10 ECTS inom olika specialområden. Det kommer även att anordnas en konferens för sakkunniga forskare, chefer och personer på fältet hösten 2008. Detta för att ytterligare kartlägga behoven och resurserna.

En längre artikel om utbildningen kommer inom kort att presenteras på välfärdsportalen www.nordically.org 

Text Susanne Lj Westergren informatör


2007-11-20
Förändringar inom MPH-programmet

Inför antagningen till MPH-programmet 2009 kommer ett antal förändringar att ske. (Förändringen att enbart erbjuda ett antagningstillfälle gäller dock redan från 2008.)  Förändringarna är ännu inte beslutade men har följande utgångspunkter:

  • Under 2008 har NHV ingen antagning under våren utan en samlad antagning görs hösten 2008.
  • De obligatoriska kurserna kommer att vara inom folkhälsovetenskapens huvudområden, men inte preciserade i specifika kurser.
  • NHV kommer inte att erbjuda ett lika omfattande kursutbud på avancerad nivå/MPH-
    nivå som idag utan kommer också att hänvisa till andra lärosäten.
  • Designkursen för MPH-arbete kommer att integreras i kursen Folkhälsovetenskap.

Vidare information kommer att presenteras här på hemsidan framöver.  Skriv ut sidan

Webböversikt Om cookies NHV Fredrik Bloms väg 25 Box 12133 SE-402 42 Göteborg +46(0)31 69 39 00 This is a mailto link En institution under Nordiska ministerrådet