Forskningspolicy
Forskarutbildning i folkhälsovetenskap
Disputationer
Forskarutbildningsnämnden
Kontaktinformation
Seminarier
Forskningsområden
Forskningsnätverk
Pågående forskningsprojekt
Avslutade projekt
Start > Forskning > Forskarutbildning i folkhälsovetenskap

Forskarutbildning i folkhälsovetenskap


Nordic School of Public Health NHV bedriver forskarutbildning, doktorsexamen (Doctor of Public Health, DrPH). Här följer en kort beskrivning av utbildningen – för detaljerad information läs:

2012 mars Anvisningar till forskarutbildningen.pdf

Varför forskarutbildning?

Postgymnasial utbildning har växt kraftigt över de senaste decennierna i de nordiska länderna. Traditionellt var kandidat eller magisterexamen naturliga slutpunkterna. Få gick vidare till forskarutbildning. Utbildningen blir i framtiden alltmera omfattande. Forskarutbildning blir ett normalt krav för många karriärvägar. Den studerandes utbyte av forskarutbildning är i första hand att möta den intellektuella utmaningen men man kan inte bortse från att det också kan ha att göra med den personliga konkurrenskraften i arbetslivet. Forskarutbildning syftar till att ge djup folkhälsovetenskaplig kunskap, metodologisk erfarenhet och förmåga till kritiskt tänkande.

Vad består forskarutbildning av?

Forskarutbildningen vid Nordic School of Public Health NHV innehåller tre huvudmoment, kursarbete och seminariedeltagande motsvarande 60 ECTS, samt avhandlingsarbete och försvar av detta, 180 ECTS. Alla tre momenten måste uppfyllas för att examen skall kunna utfärdas.  

Ekonomi

De flesta forskarstuderande vid Nordic School of Public Health NHV kommer att vara, i olika grad, beroende av extern finansiering till exempel genom anslag från forskningsråd eller stöd från arbetsgivare. NHV har endast begränsade resurser att erbjuda doktorandtjänster. Många forskarstuderande blir beroende av att finansiera sina studier genom att söka externa forskningsmedel.

Antagning

Antagningen till forskarutbildningen på NHV är stängd. Detta beror på att Nordiska ministerrådet har beslutat att avveckla Nordic School of Public Health NHV. Enligt ministerrådets bedömning är behovet av en gemensam nordisk utbildning inte lika stort idag som när skolan bildades för 60 år sedan eftersom forskarutbildning i folkhälsovetenskap idag finns att söka vid flera universitet och högskolor i de nordiska länderna.

Avhandlingsgranskning

Granskningen av en färdig avhandling har tre steg: intern granskning, extern granskning och disputation.

Innan du fattar beslut om att börja forskarutbildning

  • Tänk igenom vad som kommer att krävas i termer av tid och resurser. Den minsta tid som krävs för att uppnå DrPH är fyra års heltidsstudier. Om du arbetar med forskarstudierna på deltid krävs längre tid. Tänk noga igenom vad du kan få ut av utbildningen och vad som kommer att krävas av dig. En annan viktig aspekt är den ekonomiska. Hur kan den personliga försörjningen ordnas?
  • Välj ämne för avhandling. Detta val styr i viss mån vilka kurser som skall ingå i arbetet. Tänk igenom ämnesvalet. Ett ämne av stort personligt intresse för dig be­höver inte vara det bästa för forskarutbildning. Diskutera dina idéer med flera olika personer och minns att forskning handlar om nyfikenhet, öppenhet och kritiskt tän­kande, inte minst självkritiskt.
  • Etablera samarbete med en eller flera handledare och diskutera dina idéer med dem. Säkerställ att handledaren eller handledarna är personer som är villiga att följa ar­betet och ge råd och stöd över flera år. Tänk på att en handledare är en person som du skall samarbeta med under ganska lång tid.

 

Disputationer
Forskarutbildningsnämnden
Kontaktinformation
Seminarier  Skriv ut sidan

Webböversikt Om cookies NHV Fredrik Bloms väg 25 Box 12133 SE-402 42 Göteborg +46(0)31 69 39 00 This is a mailto link En institution under Nordiska ministerrådet