NHV stänger 31 december 2014
Om Nordic School of Public Health NHV
Folkhälsa sedan 1953
Kvalitetspolicy Nordic School of Public Health NHV
Nordiska folkhälsopriset
Aktuellt på NHV
Prenumerera på nyhetsbrevet
Styrelsen
Ledningsgruppen
Årsrapporter
Så hittar du till Nordic School of Public Health NHV
Start > Om NHV > Kvalitetspolicy Nordic School of Public Health NHV

Kvalitetspolicy Nordic School of Public Health NHV


Väl upplagda kurser inom för folkhälsovetenskapen viktiga och aktuella områden genomförda inom ramen för ett flexibelt och tillåtande kurssystem har sedan lång tid givit Nordic School of Public Health NHV ett gott rykte. Syftet med denna kvalitetspolicy är att ge Nordic School of Public Health NHV ett ramverk för fortsatt kvalitetsutveckling.

Kvalitet inom högre utbildning

Frågor om kvalitet, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling har under senare år alltmer kommit i centrum för universitetens och högskolornas uppmärksamhet. Kvalitetsutveckling har blivit en viktig fråga i arbetet med en europeisk kunskapsmarknad inom ramen för Bolognaprocessen.

Kvalitet inom högre utbildning har tre tydliga fokusområden:

  • Forskning
  • Utbildning och pedagogisk utveckling
  • Samverkan med det omgivande samhället

Kvalitetsarbetet kan också ses som begrepp som förnyelsearbete, studentmedverkan, samverkan med omvärlden, nya verksamhetsformer, effektivt resursutnyttjande, styrning och organisation, demokrati, ledarskap och etik och internationella frågor. Kvalitet innebär samtidigt att ”göra rätt sak rätt”. I detta ligger en fokusering och profilering, att våga säga nej till vissa saker för att helhjärtat och optimalt kunna satsa på något område. Allt kvalitetsarbete är kontinuerligt. Uppkomna problem skall lösas snabbt. All personal är därför involverad i kvalitetsarbetet. Verksamheten skall ta lärdom från de misstag och problem som uppdagats. Ett väl genomfört kvalitetsarbete innebär underlag för det förebyggande kvalitetsarbetet, där det gäller att förutse kvalitetsbrister och åtgärda dessa i god tid.

De externa granskningar som genomförs av statliga myndigheter och frivilliga organisationer (”peer review”) har alltmer kommit att bli normerande. Detta har stimulerat universitet och högskolor att ta lärdom av varandra, utbyta kunskaper och erfarenheter (benchmarking) och att utveckla kvalitetspolicies. 

Kvalitetsmått (strukturella variabler och resultatvariabler) används för att jämföra utveckling över tid och att jämföra olika lärosäten eller institutioner. Ett annat övergripande synsätt är processtänkandet. Ingen kvalitetskedja, från annonsering av kurser ända fram till utfärdande av examensbevis, är starkare än dess svagaste länk.

Akademisk kvalitet

Det mest fundamentala begreppet i kvalitetsarbetet vid ett lärosäte är den akademiska kvaliteten. Högsta möjliga akademiska kvalitet är förutsättningen för ett meningsfullt arbete med olika andra aspekter på kvalitet inom lärosätet. Den har därigenom högsta prioritet vid NHV.

Akademisk kvalitet rör i första hand forskning och på utbildning, pedagogisk utveckling och samverkan med det omgivande samhället. Den är en gemensam angelägenhet för NHVs personal och dess studenter. Vid NHV finns en särskild forskningspolicy med tillhörande anvisningar.

Folkhälsovetenskapen är ett område med snabb kunskapsutveckling och snabba förskjutningar i kunskapsinnehållets fokus. Evidensbaserad kunskap är grundläggande för den praktiska folkhälsovetenskapen. Det är angeläget att ämnesinnehållet granskas kontinuerligt liksom den akademiska nivån på kurserna. Här har NHVs kollegium (fakulteten) en viktig roll.

Mer specifikt kan akademisk kvalitet operationaliseras till två huvudpunkter:

  • Vetenskaplig nivå på forskningen 
  • Utnämningar av docenter och professorer

Den vetenskapliga kvaliteten bedöms genom värdering av avhandlingar, uppsatser, publicerade artiklar, böcker och bokkapitel samt genom granskning av examinationernas utformning, innehåll och utfall. NHVs internationella ställning bedöms genom bibliometrisk utvärdering. Dessa granskningar sker framför allt i samverkan med samarbetsuniversiteten.

Utnämningar och tillsättningar av professorer och docenter görs enligt specifika och fastställda kriterier med tyngdpunkt på vetenskapliga och pedagogiska kriterier. Detta sker i en öppen bedömningsproces efter utlåtanden från externa sakkunniga.


  Skriv ut sidan

Webböversikt Om cookies NHV Fredrik Bloms väg 25 Box 12133 SE-402 42 Göteborg +46(0)31 69 39 00 This is a mailto link En institution under Nordiska ministerrådet