Välkommen till Nordic School of Public Health NHV
Vår verksamhetsidé
Folkhälsa från 1953
Kvalitetspolicy Nordic School of Public Health NHV
NHV medlem i UArctic
Nordiska folkhälsopriset
Samarbetspartner
Aktuellt på NHV
Prenumerera på nyhetsbrevet
Styrelsen
Ledningsgruppen
Årsrapporter
Lediga tjänster
Så hittar du till Nordic School of Public Health NHV
Start > Om NHV > Kvalitetspolicy Nordic School of Public Health NHV

Kvalitetspolicy Nordic School of Public Health NHV


Väl upplagda kurser inom för folkhälsovetenskapen viktiga och aktuella områden genomförda inom ramen för ett flexibelt och tillåtande kurssystem har sedan lång tid givit Nordic School of Public Health NHV ett gott rykte. En relevant forskning och forskarutbildning är betydelsefulla för en högskola som värnar om god kvalitet. Syftet med denna kvalitetspolicy är att ge Nordic School of Public Health NHV ett ramverk för fortsatt kvalitetsutveckling. Policyn ger utrymme för mer detaljerade handlingsplaner i specifika frågor som efterhand kan behöva betonas.

NHV:s kvalitetspolicy inleds med synpunkter på kvalitet i högre utbildning i stort, lyfter sedan fram akademisk kvalitet och tar slutligen upp kvalitetsaspekten ur sex olika perspektiv som är viktiga vid NHV.

Kvalitet inom högre utbildning

Kvantitet (”hur mycket”) och kvalitet (”hur bra”) används regelmässigt som nyckelbegrepp när man värderar de flesta verksamheter. Frågor om kvalitet, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling har under senare år alltmer kommit i centrum för universitetens och högskolornas uppmärksamhet. Kvalitetsutveckling har blivit en viktig fråga i arbetet med en europeisk kunskapsmarknad inom ramen för Bolognaprocessen.

Kvalitet inom högre utbildning har tre tydliga fokusområden:

 • Forskning
 • Utbildning och pedagogisk utveckling
 • Samverkan med det omgivande samhället

Kvalitetsarbetet kan också ses som begrepp som förnyelsearbete, studentmedverkan, samverkan med omvärlden, nya verksamhetsformer, effektivt resursutnyttjande, styrning och organisation, demokrati, ledarskap och etik och internationella frågor. Kvalitet innebär samtidigt att ”göra rätt sak rätt”. I detta ligger en fokusering och profilering, att våga säga nej till vissa saker för att helhjärtat och optimalt kunna satsa på något område. Allt kvalitetsarbete är kontinuerligt. Uppkomna problem skall lösas snabbt. All personal är därför involverad i kvalitetsarbetet. Verksamheten skall ta lärdom från de misstag och problem som uppdagats. Ett väl genomfört kvalitetsarbete innebär underlag för det förebyggande kvalitetsarbetet, där det gäller att förutse kvalitetsbrister och åtgärda dessa i god tid.

De externa granskningar som genomförs av statliga myndigheter och frivilliga organisationer (”peer review”) har alltmer kommit att bli normerande. Detta har stimulerat universitet och högskolor att ta lärdom av varandra, utbyta kunskaper och erfarenheter (benchmarking) och att utveckla kvalitetspolicies. 

Kvalitetsmått (strukturella variabler och resultatvariabler) används för att jämföra utveckling över tid och att jämföra olika lärosäten eller institutioner. Ett annat övergripande synsätt är processtänkandet. Ingen kvalitetskedja, från annonsering av kurser ända fram till utfärdande av examensbevis, är starkare än dess svagaste länk.

Akademisk kvalitet

Det mest fundamentala begreppet i kvalitetsarbetet vid ett lärosäte är den akademiska kvaliteten. Högsta möjliga akademiska kvalitet är förutsättningen för ett meningsfullt arbete med olika andra aspekter på kvalitet inom lärosätet. Den har därigenom högsta prioritet vid NHV.

Akademisk kvalitet rör i första hand forskning och på utbildning, pedagogisk utveckling och samverkan med det omgivande samhället. Den är en gemensam angelägenhet för NHV:s personal och dess studenter. Vid NHV finns en särskild forskningspolicy med tillhörande anvisningar. Utbildningsfrågor hanteras inom styrelsen och rektors referensgrupp med utbildningschefen som föredragande samt vid lärarmötena. Pedagogiska frågor är också angelägna vid studenternas utvärdering av kurserna.

Folkhälsovetenskapen är ett område med snabb kunskapsutveckling och snabba förskjutningar i kunskapsinnehållets fokus. Evidensbaserad kunskap är grundläggande för den praktiska folkhälsovetenskapen. Det är angeläget att ämnesinnehållet granskas kontinuerligt liksom den akademiska nivån på kurserna. Här har NHV:s kollegium (fakulteten) en viktig roll.

Mer specifikt kan akademisk kvalitet operationaliseras till två huvudpunkter:

 • Vetenskaplig nivå
 • Utnämningar

Den vetenskapliga kvaliteten bedöms genom värdering av avhandlingar, uppsatser, publicerade artiklar, böcker och bokkapitel samt genom granskning av examinationernas utformning, innehåll och utfall. NHV:s internationella ställning bedöms genom bibliometrisk utvärdering. Dessa granskningar sker framför allt i samverkan med samarbetsuniversiteten.

Utnämningar och tillsättningar av professorer och docenter görs enligt specifika och fastställda kriterier med tyngdpunkt på vetenskapliga och pedagogiska kriterier. Detta sker i en legitim och öppen bedömningsprocess.

Sex olika perspektiv vid NHV

Med högsta möjliga akademiska kvalitet i centrum kan kvaliteten inom högre utbildning ses ur sex olika perspektiv. Dessa är sällan helt överlappande utan tillför olika aspekter och synsätt. De kan illustreras på följande sätt för NHV:s vidkommande.

Illustraton av aspekter på NHV:s utblidning; Studenterna, Lärare&personal, Omvärlden, Myndigheter, Nordiska avnämare, Ägaren&styrelsen flankerar begreppet Akademisk kvalitet.

1.       Studenternas perspektiv

Studenternas upplevelse av kvalitet i utbildningen, såväl enskilda kurser som mer generellt värderas och jämförs avseende förändringar över tid och mellan olika kurser.

För NHV gäller

 • Fortlöpande avstämning av studenternas syn på kursens kvalitet sker under pågående kurs
 • Varje kurs avslutas med en kursenkät. Den innehåller en allmän del, som är gemensam för alla kurser och en specifik del för varje enskild kurs
 • Resultatet av den allmänna kursevalueringen redovisas i kursplanegruppen. Sammanställningar redovisas i utbildningskommittén och återförs till studenterna
 • Efter varje genomförd examen sker en strukturerad intervju av studenten om det totala intrycket av utbildningens kvalitet (MPH-samordnaren resp. FU-samordaren)
 • Representant för studentföreningen deltar i ledningsgruppens sammanträde en gång per termin liksom rektor och utbildningschef deltar i studentföreningens sammanträde en gång per termin för samtal om kvalitetsfrågor
 • Jämställdhet och jämlikhet är betydelsefulla för utbildningens form och innehåll 

2.       Lärarnas och övrig personals perspektiv

Vid rekrytering av professorer och lektorer tillmäts pedagogiska meriter samma tyngd som de vetenskapliga meriterna. Samtliga lärare deltar vid planering av NHV:s kursutbud och den pedagogik som skall tillämpas. Lärarnas insatser bedöms och diskuteras i samband med utvecklingssamtalen och är en viktig komponent i samband med ”peer reviews”, avseende såväl självvärdering som en total evaluering av högskolans pedagogiska nivå. Lärarnas och personalens synpunkter på kvalitet skall alltid relateras till studenternas perspektiv.

För NHV gäller

 • Vid NHV skall finnas en fortlöpande systematisk pedagogisk utvecklingsprocess baserad på en pedagogisk utvecklingsplan
 • Pedagogiska frågor diskuteras individuellt i samband med de årliga utvecklingssamtalen med de enskilda lärarna och i samband med lärarmöten
 • Kopplat till varje kursevaluering skall kursledaren lämna sina synpunkter på kursen och den pedagogik som använts
 • Frågor om kvalitet tas upp i arbetsmiljöarbetet och i jämställdhetsarbetet liksom vid utvecklingssamtalen med all personal
 • Jämställdhets- och jämlikhetspolicyn har ett tydligt genomslag i utbildningen

3.       Nordiska avnämarnas perspektiv

Avnämarna, de som nyttiggör sig av studenternas kunskaper, är vanligen studenternas arbetsgivare i de nordiska länderna.

För NHV gäller

 • Styrelse och referensgrupp består av representanter för avnämare från varje nordiskt land. De kan därför tillföra NHV kunskap om avnämarnas uppfattningar
 • Fortlöpande tas kontakt med urval av enskilda studenters arbetsgivare med såväl enkät som djupintervju
 • Kontakterna med de nordiska avnämarna utnyttjas för marknadsföring

 4.       Ägarens och styrelsens perspektiv

NMR uttrycker krav på kvalitet i NHV:s verksamhet i de kontrakt som upprättas.

För NHV gäller 

 • NHV:s kvalitet framhålls i alla nordiska länder
 • NHV lägger upp arbetet i enlighet med kraven i det nordiska kontraktet och redovisar årligen de uppnådda målen i enlighet med kontraktet
 • Styrelsen och referensgruppen har ett avgörande inflytande över kvalitetsutvecklingen genom att tillföra sakkunskap och impulser från andra lärosäten och verksamheter
 • NHV redovisar kvalitetsarbetet och dess resultat regelbundet i styrelsen och i referensgruppen för diskussion och synpunkter

5.       Myndighetens perspektiv

Domicillandets myndighet för kvalitetskontroll (Högskoleverket), upprättar scheman för fortlöpande kontrollverksamhet. I sådan kontroll ingår en självvärdering och besök vid olika lärosäten. Självvärderingens syfte är att ge en självkritisk reflektion över hur väl man lyckas genomföra sitt program för kvalitetsutveckling. Det andra steget är den granskning som genomförs av en bedömargrupp genom studier av lärosätets material och genom platsbesök. Kvalitetsgranskningens resultat återförs till lärosätena och brister följs upp. Målet är att stimulera till skapandet av ”det goda lärosätet” vid varje universitet och högskola. Studentperspektiv och ”studenten i centrum” är viktiga aspekter i kontrollverksamheten. Även andra organ genomför ämnesspecifika granskningar. En sådan organisation är det europeiska Association of Schools of Public Health (ASPHER).

För NHV gäller

 • NHV genomför inom varje kontraktsperiod en självvärdering i enlighet med domicillandets rutiner
 • NHV engagerar på olika sätt samarbetsuniversiteten och andra internationella organ för utvärderingar
 • Resultatet av dessa utvärderingar redovisas i styrelsen liksom de förslag till förbättringar som kommer ur granskningarna och vad detta innebär för NHV
 • NHV deltar i nordiska och internationella kvalitetskonferenser för universitet och högskolor och följer kvalitetsutvecklingen noga inom Bolognaprocessen

6.       Omvärldens perspektiv

Omvärldens syn på NHV:s kvalitet är i hög grad kopplad till styrkan i varumärket. Effektiviteten i marknadsföringen av NHV är därför en viktig faktor. Detta gäller såväl när omvärlden är vetenskapssamhället, blivande eller nuvarande studenter, massmedier som för folk i allmänhet i Norden och Europa.

Inom ramen för uppdrag samspelar NHV med i första hand det nordiska omgivande samhället. Det kan avse utbildningar, forskning och samarbete. Därigenom tillförs NHV impulser utifrån. 

För NHV gäller

 • NHV:s nordiska särart skall alltid betonas
 • En sann bild av hög kvalitet inom NHV framhålls i marknadsföringen
 • NHV skall synas och höras inom vetenskapssamhället och i samhällsdebatten
 • NHV skall hålla samma höga kvalitet avseende uppdrag från utomstående som i den reguljära verksamheten

 


  Skriv ut sidan

Webböversikt Om cookies NHV Fredrik Bloms väg 25 Box 12133 SE-402 42 Göteborg +46(0)31 69 39 00 This is a mailto link En institution under Nordiska ministerrådet